×
Skopje Design Week 2015

26 - 29 November - 50 Divizija 22, Skopje

Лидерство по дизајн

Дата: 29-ми ноември 2015

Време: 10:00 – 12:00

Место: Јавна соба – центар за дизајн и иновации

Презентер: Виктор Куновски, Зоран Стојковски, Оливер Стојанов, Ирена Јакимова, Маја Керамитчиева, Влатко Данаилов, Зорица Поповска

Јазик: македонски

Влез: слободен

Опис на предавањето

Лидерство по дизајн е кореографирано патување за трансформација на себе, бизнисот и општеството, базирано врз клучните пракси на генеративен дијалог, присуство во сегашниот момент и ко-креација.
Во овој социјален дизајн, учесниците се ко-креатори, кои се поканети колективно да влезат во процес на длабоко “U” патување или креативен тобоган, од кое истите ќе излезат со иновативни решенија и акција која можат да ја имплементираат во својата свера на влијание.
Овој дизајн е наменет за оние кои се заинтересирани за колективна трансформација, развој на човечкиот потенцијал и ресурси, луѓе на лидерски позиции, претприемачи и коучеви.

Ulab е глобална и иновативна социјална платформа за трансформација на себе, бизнисот и општеството. Водена од Масачусец Институтот за Технологија (MIT) и Презенцинг Институтот, поддржана од глобалната мрежа на Импакт Хабови и Ulab хабови, вклучувајки го и Ulab Македонија. Во последните 15 години Виктор ги промовира и развива новите лидерски модели и коучингот, како средства за ослободување на креативниот потенцијал кај луѓето, лидерите и организациите. Автор е на книгата Дијамантско Лидерство и ко-основач на Ulab хабот во Скопје.

 

Ве очекуваме!


Leadership by design

Date: 29 November 2015

Time: 10:00 - 12:00

Venue: Public Room – Center for design and innovation

Lecturer: Viktor Kunovski, Zoran Stojkovski, Oliver Stojanov, Irena Jakimova, Maja Keramitcieva, Vlatko Danailov, Zorica Popovska

Language: Macedonian

Entry: Free

Lecture description

A choreographed journey for transformation of self, business and society, based on practices such as: generative dialogue, mindful presence and co-creation.
In this social design, the participants are co-designers, that are encouraged to collectively deep dive and ride a “U” process (creative rollercoaster) into the unknown, from which they emerge with innovative solutions and action for the future.
It is aimed for people who are interested in collective transformation of their business or community, a shift from Ego to Eco system functioning.

Ulab is a global platform and a cutting edge social innovation technology for transformation of self, business and society. Run by Massachusetts Institute of Technology and the Presencing Institute, supported by the global Impact Hub network. Ulab has local hubs all over the world, including the one in Skopje. Viktor has been pioneering and developing coaching and new leadership models for the past 15 Years. His works looks into the new social technology and models for liberating creative potential in people, leaders and organizations. He’s the author of the Diamond Leadership book, and co Co-founder of the Ulab Macedonia Hub.

 

We hope to see you soon!