×
Skopje Design Week 2015

26 - 29 November - 50 Divizija 22, Skopje

Едукативно - креативна работилница

со Бреинобреин

Дата: 29. ноември 2015

Време: 10:00 – 12:00ч

Место: Јавна соба – центар за дизајн и иновации

Ментор: Марија Милошеска, Зорица Николова, Весна Павлова

Јазик: македонски

Влез: слободен

Регистрација: задолжителна СИМНИ ПРИЈАВА

Рок за испраќање пријава: 25. ноември 2015

Опис на работилницата

Локација: Детска соба

На повеќе помали групи ќе се одвиваат паралелно активности во времетраење од 120 минути, каде што децата и родителите може да циркулираат и да се задржат каде најмногу имаат интерес:

Абакус: Преставување на абакусот и на ВАК методот (допир, слух, говор) со кој се изучуваат основни математички операции на абакусот. Децата имаат можност да погледаат и сами да испробаат да работат на него.


Мозочни вежби (Brain Gym) – се патентирана програма која вклучува координација на физички движења со вклучувње на конкретни мозочни центри и директно нивно стимулирање. Овие активности може да помогнат за подобрување на академските постигнувања, фокус, концентрација, меморија и позитивно емоционално расположение.

- Up and Down
- Cross Crawl
- Double doodle
- Elephant
- Positive points

Тест на Брзина (Speed test) – брзо пишување на бројки од 0- 9 за време од една минута и кој ги подобрува вештините за пишување, за размислување како и способноста за процесирање.

Креативни активности: Изработка на Оригами (Уметност од виткање хартија)
- Предучилишна возраст (лепеза, куче, птица, глувче)
- Училишна возраст ( лебед, авион, цвет)

Анализа на личност: Изработка на колаж за Мајка Тереза каде што децата ќе се запознаат со ликот и делото на Мајка Тереза низ еден креативен начин.

Што е Бреинобреин?

Бреинобреин е детска лидерска институција која потекнува од Индија и која повеќе од 10 години успешно ги трансформира животите на повеќе од 1.000.000 деца низ целиот свет. Има над 1100 успешни франшизни центри во повеќе од 25 држави во светот: Индија, Англија, Америка, Обединети Арапски Емирати, Австралија, Хрватска, Македонија, Кувајт, Полска, Тајланд, Норвешка.

Бреинобреин Европа е Мастер Франшизер во Европа за детската светска академија – Brainobrain која има сертификат, ISO9001:2000 од 2010 година, распрстранувајки ја Бреинобреин програмата низ територија на Р. Македонија како и околните држави: Хрватска, Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, Косово.

Бреинобреин е интернационална програма за деца од 4-14 год. која со посебни методи и техники овозможува да се подобри и да се реализира целосниот мозочен капацитет. Користејќи го абакусот (стара пресметувалка), кој со примена на ВАК (Визуелно, Аудитивно и Кинестетичко/Тактилно) методите за меморирање се постигнува брзо и ефикасно учење со зголемени ментални способности како: концентрација, помнење, креативност, визуелни и аудитивни способности, брзи и точни одговори ...

Користејќи ги техниките од НЛП (Неуро Лингвистичко Програмирање) се поттикнуваат и зајакнуваат персоналните квалитети како: самодоверба, самосвесност, позитивно однесување, самодисциплина, презентирање...
Обединувајќи ги овие основни методи збогатени со современи вежби за мозокот (Brain Gym), Браинобраин програмата ја зајакнува и подобрува менталната агилност кај децата.

Условите каде се одвива наставата е опуштена, креативна, забавна каде позитивните емоционални односи се најважни.
Часовите се одвиваат еднаш неделно со времетраење од 120 мин.
На секој час имплементирани се активности од различна природа (ментален фитнес, креативност,стратегија и логика,персонални вредности и квалитети,социјални вештини). Истите имаат цел да изградат стабилни и трајни способности кои детето ќе ги користи во текот на својот живот во секое поле.
Групите се формираат во зависност од возраста, групниот и индивидуален пристап кој подеднакво е важен.
Целата програма трае 3-4 год. Поделена на 10/12 нивоа, а секое ниво трае 3/4 месеци завршувајќи со Сертификат за успешно завршена едукација.

Целта на Браинобраин програмата е секое дете во целост да ја разбуди својата генијалност и достигне повеќе животни цели користејќи ги максимално своите ментални капацитети и ресурси. Развивајќи го својот мозок, децата стануваат самосвесни и одговорни, го подобруваат квалитетот на својот живот и на својата околина. Го зголемуваат својот интелектуален капацитет и емоционална интелигенција и го подобруваат светот околу себе!

Уписите за нови членови на цела територија на Р. Македонија траат во текот на целата учебна година и сите оние кои сакаат да дознаат повеќе за програмата или да се приклучат на нашето Бреинобреин семејство можат да не контактираат на:
Веб сајт: www.brainobrain.com.mk
ФБ страна: https://www.facebook.com/BOB.Skopje?ref=hl
Е-маил: brainobrain.makedonija @gmail.com
Телефон: 02/6142227
Мобилен телефон: 078/866616 и 078/388986

 

Ве очекуваме!


Educational – creative workshop with

Brainobrain

Date: 29 November, 2015

Time: 10:00 – 12:00h

Venue: Public Room – Center for design and innovation

Mentors: Marija Miloseska, Zorica Nikolova, Vesna Pavlova

Language: Macedonian

Entry: Free

Registration: Obligatory DOWNLOAD APPLICATION FORM

Registration Deadline: 25 November, 2015

Workshop description

Location : Public room

Parallel activities will be held in small groups. Time duration of the workshop will be 120 minute, where children and parents will be able to circulate and participate in all of the activities:

Аbacus: Presentation of the use of abacus and VAK methodology (kinesthetic, audio and visual )and learning the basic mathematical principles of the abacus. Children will have the opportunity to look and to try by themselves to work with abacus.

Brain Gym – is a set of particular activities that includes coordination of physical movements which stimulates0 specific brain centers. These activities can help improve academic achievement, focus, concentration, memory and positive emotional mood.

- Up and Down
- Cross Crawl
- Double doodle
- Elephant
- Positive points


Speed test – is writing of numbers from 0- 9 in duration of one minute, which improves the children’s writing skills, thinking and the ability to process.


Creative activities: Origami making ( Art od wrapping paper)
- Preschool age (fan, dog, bird, mouse)
- School age ( swan, aeroplane, flower)

Person analysis: Making a collage about Mother Teresa where children will learn through a creative discussion about the previously mentioned person.

What is Brainobrain?

Brainobrain is a children institution that originated from India and for more than 10 years is successfully transforming the lives of more than 1 million children around the world. There are over 1,100 successful franchise centers in more than 25 countries in the world: India, England, America, United Arab Emirates, Australia, Croatia, Serbia, Kosovo, Macedonia, Kuwait, Poland, Thailand, Norway…

Brainobrain Europe is Master Franchisee in Europe for the World Children's Academy - Brainobrain with a certificate, ISO9001: 2000 since 2010, developing the Brainobrain program through the territory of Republic Macedonia and its borderline countries: Croatia, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Slovenia, Kosovo.


Brainobrain is an international program for children from 4-14 years, which with its specific methods and techniques improves the full brain capacity.
Using the abacus with the VAK (visual, auditory and kinesthetic / tactile) methods for improved memory and rapid and efficient learning with increased mental abilities, such as concentration, creativity, visual and auditory skills, fast and correct answers ...

This program is using the NLP techniques (Neuro Linguistic Programming) to encourage and strengthen personal qualities such as self-esteem, self-awareness, positive attitude, self-discipline, presenting ...


By bringing together these basic methods enriched with modern exercise for the brain (Brain Gym), Brainobrain program strengthens and improves mental agility in children.
During the classes the education is relaxed, creative and fun for the children as well as for the trainer.
The classes take place once a week for a period of 120 minutes where are implemented activities of a different nature (mental fitness, creativity, strategy and logic, values and personal qualities, social skills). They aim to build stable and lasting capabilities that children will use throughout their lives in every field.
The groups are formed according to age, group and individual approach that is equally important.
The entire program lasts 3-4 years. 10/12 divided into levels, and each level lasts 3/4 months.

The goal of the program is for every child to reach the maximum of their mental capacities and resources. Developing their brain, children become self-aware and accountable for, they increase their intellectual capacity and emotional intelligence and improve the world around them!

For more information contact us on:
Web site: www.brainobrain.com.mk
FB page: www.facebook.com/BOB.Skopje?ref=hl
E-mail: brainobrain.makedonija@gmail.com
Phone: 02/6142227
Mobile: 078/866616 and 078/388986

 

We hope to see you soon!