×
Skopje Design Week 2015

26 - 29 November - 50 Divizija 22, Skopje

Домашен декор

Дата: 28. и 29. ноември 2015

Време: 17:00 – 19:00ч (двата дена)

Место: Јавна соба – центар за дизајн и иновации

Ментор: Оливија Георгиевска

Јазик: македонски и англиски

Влез: 400 ден.

Регистрација: задолжителна Симни Пријава

Пријавување: kristina@publicroom.org и 072 566 515

Опис на работилницата

Оваа работилница е наменета за деца на возраст од 6 до 15 години. Работилницата која ќе трае два часа опфаќа:

• Изучување на текстилот, разни видови и негова широка употреба, особено во модата.
• Учење на спектарот на бои – топли и студени тонови, употреба на нијанси и како да се создадат и комбинираат (уметност).
• Боење – користење на разни видови четки, текстилни бои, умеење да се контролира водената маса врз тексилот.
• Користење на контур пасти

Се надеваме дека Вашите деца одлично ќе се забавуваат во дво-часовната креативна работа која ќе ги научи да ги реализираат своите идеи од хартија на текстил, ќе ги научи да мешаат разни бои, да ја контролираат водената површина, да ги користат разните нијанси и тонови и секако... дома ќе се вратат возбуден и и среќни со прекрасен производ со кој ќе се гордеат на својата креативност, идеја и изработка.

Пријавувањето е задолжително, местата во групата се ограничени!

Пријавување: kristina@publicroom.org, 072 566 515

Ментор: Оливија Георгиевска

Оливија Георгиевска во моментов работи како наставник по Македонски јазик и литература во Меѓународното училиште НОВА. Со изработка на разни украсни предмети од хартија (цветови, оригами, салфетна техника), глина, гипс (леење), текстил (предмети од фелт, слики од текстил, навлаки за перничиња) како и сликање на разни медиуми се занимава повеќе од 25 години. Зад себе има самостојна изложба на слики од свила, самостојна изложба на сликано стакло и керамика, повеќе пати изложувани слики на изложби на ДЛАМ, како и самостојна изложба на фотографии во Музеј на Град Скопје (2002), но и освоени награди за фотографија на неколку изложби. Освен тоа, во слободно време прави накит од конец, кожа, кристали, експериментира со плетење, везење и шиење, а постојано со уживање учи нови техники.

ЦИКЛУС КРЕАТИВНИ РАБОТИЛНИЦИ ВО НОЕМВРИ И ДЕКЕМВРИ, 2015
Јавна соба во соработка со Оливија Циева организира креативни детски работилници преку кои се трасира патот на најмладите дизајнери преку,
• Сликање украсни навлаки за перничиња
• Сликање сопствен дизајни на маица
• Сликање сопствен дизајн на хеланки

 

Ве очекуваме!


HOME DÉCOR

Date and time: 28th and 29th November, 2015

Time: 17:00 – 19:00h (both days)

Venue: Public Room – Center for design and innovation

Mentor: Ms. Olivija Georgievska

Language: Macedonian and English

Entry:  400 MKD

Registration: Obligatory DOWNLOAD APPLICATION FORM

Application: kristina@publicroom.org и 072 566 515

Workshop description

The workshop is created for children age – 6 to 15. The 2 hour workshop includes:

• Learning about textile, different textiles, its wide use, especially in the fashion industry.
• Learning about color spectra – warm and cold tones, use of nuances and how to create and combine them (art).
• Painting – use of different types of paint brush, textile colors, controlling water base colors on textile.
• Using contour paste

We hope that during this two hour workshop your children will learn how to realize their ideas into live pieces of wardrobe, learn to make color mixtures, control water based colors, use nuances and tones and of course …. Get back at home – happy and excited that they have created a beautiful product – and be proud of their creativity, ideas and work.

Please reserve your presence, since we have limited number of seats!


Reservation at: kristina@publicroom.org, 072 566 515

Mentor: Olivija Georgievska

Olivija Georgievska is working as Macedonian language teacher at the International schools of NOVA. She has been involved in crafting different decorations from paper (flower, origami, decoupage), plaster, molding, textile (artefacts from felt, textile pictures, decorative cushion covers), so as paining with and on different mediums, more than 25 years.
She had exhibition of silk paintings, painted glass and ceramics, couple of exhibited art pictures as part of DLAM, exhibition of photographs at the Museum of City Skopje, but she has also won few awards for photography. Beside all of that, in her free time she enjoys crafting jewelry form yarn, leather, crystals, she experiments with wool and yarn, sewing, knitting…and loves learning new techniques.

Series of creative workshops in November and December 2015
Public Room in cooperation with Olivija Georgievska is organizing children creative workshops, trying to trace the path of the young designers through
• Painting decorative cushion covers
• Painting personalized design on shirt
• Painting personalized design on tights

 

We hope to see you soon!