×
Skopje Design Week 2015

26 - 29 November - 50 Divizija 22, Skopje

Што е Hеуро Лингвистичко Програмирање за Деца

Дата: 28. ноември 2015

Време: 10:00 – 12:00ч

Место: Јавна соба – центар за дизајн и иновации

Ментор: Марија Милошеска

Јазик: македонски

Влез: слободен

Регистрација: задолжителна Симни Пријава

Рок за испраќање пријава: 25. ноември 2015

Опис на работилницата

На 28.11.15 од 10-12 часот децата ќе имаат можност да видат и почуствувват вежби кои ќе ги поттикнат да се запознаат подобро со сопствените сетила и моменталниот простор.
Ве молам да ја проследите динамиката на предвидената 2 часовна активност.

-1 Активност- Визуелна вежба 20 мин.
Формирање на група од мин. 6 деца. Кратко запознавање со процесот и меѓусебно запознавање. Формирање на парови или мали групи во зависност од условите.
Играње на вежбата-“Јас гледам”.

-2 Активнос т- Аутидивна вежба 20 мин.
Формирање на група од мин. 6 деца. Старите учесници можат повторно да учествуваат. Формирање на парови или мали групи во зависност од условите.
Играње на вежбата-“Јас слушам”.

-3 Активност - Тактилна вежба 20 мин.
Формирање на група од мин. 6 деца. Старите учесници можат повторно да учествуваат. Формирање на парови или мали групи во зависност од условите.
Играње на вежбата-“Допирам и знам”.

-4 Активност - Вкус и Мирис вежба 20 мин.
Формирање на група од мин. 6 деца. Старите учесници можат повторно да учествуваат. Формирање на парови или мали групи во зависност од условите.
Играње на вежбата-“Мирисам и знам”.

-5 Активност - Просторна вежба 20 мин.
Формирање на група од мин. 6 деца. Старите учесници можат повторно да учествуваат. Формирање на парови или мали групи во зависност од условите.
Играње на вежбата-“Каде сум”.

Повторување на некоја од вежбите по потреба од условите и учесниците.
Се надевам краткиот опис ќе го задржи вашето внимание и интерес и ќе ми овозможите да ја презентирам истата.

Ментор: Марија Милошеска

Јас сум НЛП тренер и советник. Завршив психологија на Уким во Скопје. После дипломирањето сакав да продолжам да се едуцирам во полето на применетата психологијата и Нлп беше и е најдобриот избор за мене бидејќи е ефикасно, практично веднаш применливо и развојно.
Нлп е скратеница од зборовите неуро лингвистичко програмирање. Кратко може да се објасни дека се однесува на тоа како нашиот мозок функционира, како е поврзан со јазикот и како тие конекции директно влијаат во креирањето на нашето однесување.
Нлп не учи како да сме конгруентни со самите себе, другите и околината.
Верување со кое може исто така да се објасни за што се однесува Нлп е верувањето, “Мапата не е територија”. Што значи сите ние имаме сопствени индивидуални погледи кон светот кои се единствени и не претставуваат реалност сама по себе. Нлп е насочено кон индивидуалноста и неможе да се објасни само со една дефиниција може само да се почуствува со сопственото искуство и ефектите од истото.
Од 2002 год. сум активно вклучена во проекти и работилници за деца и младинци.
Имајќи го искуството во тоа поле инспирирана бев да искреирам и програма за деца која ќе се базира на Нлп техники и вежби.

“НлпЗаДеца” е програма со Нлп техники за деца од 8-13 години.
Генералната идеја за овие техники и вежби е да се зголеми свесноста за околината, личните ресурси и капацитети, сликата за себе и личните желби и цели.
Почнувајќи да се запознаваме со себе стануваме се посвесни за изборите што ги имаме. Тие избори ни даваат можност да изградиме индивидуалност, да ги постигниме и живееме нештата кои ги сакаме. Да сме во хармонични односи со другите и околината.
Да сме среќни е есенцијално да сме здрави битиа.

 

Ве очекуваме!


What is Neuro Linguistic Programing for Childen

Date: 28 November, 2015

Time: 10:00 – 12:00h

Venue: Public Room – Center for design and innovation

Mentor: Marija Miloseska

Language: Macedonian

Entry: Free

Registration: Obligatory DOWNLOAD APPLICATION FORM

Registration Deadline: 25 November, 2015

Workshop description

On 28.11.15 from 10-12 am I would like children to see and feel some activities which will put them in process. We will prove their senses and awake the feeling for space.
Please see below the dynamic of 2 hours planning activity.

-1 activity Visual exercise 20 min.
Forming a group of min.6 children. Shortly introduction of the process and introduction of participants. Making pairs or smaller groups depending of condition.
Playing the activity- “I am seeing”.

-2 activity Audio exercise 20 min.
Forming a new group of min. 6 children. Previous participants can participate also.
Playing the activity-“I am hearing”


-3 activity Kinesthetic ex. 20min
Forming a new group of min. 6 children. Previous participants can participate also.
Playing the activity-“I am touching and I know”


-4 activity Taste and smell ex.20
Forming a new group of min. 6 children. Previous participants can participate also.
Playing the activity-“I smelling and I know”


-5 activity Space ex.20 min
Forming a new group of min. 6 children. Previous participants can participate also.
Playing the activity-“Where I am”


Repeating again some activity according the interest and needs of participants.
I hope this short introduction will keep you attention and interest and give opportunity to present it.

Mentors: Marija Miloseska

I am an NLP trainer and coacher. I finished psychology in UKIM in Skopje. After graduation I decided to educate myself more in applicative psychology so NLP was something that I find out is the best option for me cause is very effective, practical and developmental.
NLP comes from words-Neuro Linguistic Programing and in brief description means how our brain is working, how is connected with the language and how directly influence and create our behavior. NLP is also about to be congruent with yourself, others and environment.
Base of NLP is the belief -The Map is not a territory. It means we all have individual view of the world which is unique and it is not the reality itself. It’s more concerning to individual process and we can’t have only one definition for NLP. We can have individual experiences through process and feel the effects.

Since 2002 I have been active in projects and workshops for children and youth.

Having a lot of experience in that field I was inspired to create also a program based on NLP techniques.


“Nlp4Children” is created for teaching NLP techniques for children from 8-13 years.
The general idea of these activities is to increase awareness of your environment, your resources, image of yourself and your wishes and goals.

Starting to know more about yourself you become more aware of choices you have. Choice to create individual personality and achieving and living things you want.

Being happy is the essence for healthy being.

 

 

We hope to see you soon!