Работилница за

Бренд менаџмент

Работилница за Бренд менаџмент

Формулар за пријавување

ПРЕВЗЕМАЊЕ

Датум: 29 септември
Време: 12:00 – 15:00 ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје

Демонстратор: Борут Земљич – директор на СУПЕРБРАНДС, Адриатик регион
Координатор: Анита Котеска – менаџмент партнер, Полиплан 1to1
Јазик: Хрватски
Пријавување: задолжително (краен рок 26 септември)

За поблиску да се доближи до бизнис секторот во земјава, демонстраторот ќе даде видливост на успешните примери на меѓународни и регионални брендови. Експертот, Борут Зељич, Adriatic Region Director SUPERBRANDS поканет е да ја презентира важноста на покренувањето сопствен бренд, препознатливоста и ширењето на бизнисот, го смени сфаќањето за брендирањето и менаџирањето бренд преку создавањето и менаџирањето брендови како скапоцено средство за бизнис.
Оваа уникатна работилница ќе ги обедини релевантните чинители од компаниите тесно поврзани со креативните индустрии или дел од нив. Работилницата за бренд менаџмент не само што ќе ја унапреди комуникацијата меѓу дизајнерите и бизнис секторот, туку ќе продуцира и проектни идеи засновани врз вистинските потреби и можности и ќе им даде на вашите брендови вредност на пазарот! Исто така, намерата е да се стимулира иновацијата во македонскиот бизнис сектор и локалните брендови да прераснат во регионални и интернационални.

Поканети учесници
Бизнис сектор од сферата на креативните индустрии ( банки и услуги, мебел, текстил, додатоци, играчки, санитарни производи).


Пријавувањето е задолжително

Поради мошне ограничениот број на учесници, им препорачуваме на сите компании да ја испратат пријавата за учество на anitak.poliplan@sbb.rs .

КРАЕН РОК ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ: 26 септември 2011

За повеќе детали, контактирајте со:
М-р Анита Котеска
тел. + 389 (0)78 225530
е-пошта: anitak.poliplan@sbb.rs

Ве очекуваме!

Brand Management

Workshop

Brand Management Workshop

Аpplication form

DOWNLOAD

Date: 29 September
Time: 12:00 – 15:00 h
Location: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje

Presenter: Borut Zemljic – Adriatic Region Director SUPERBRANDS
Coordinator: Anita Koteska – Managing partner, Poliplan 1to1
Language: Croatian
Registration: Obligatory (deadline 26 September)


To approach closer to the business sector in the country the organizer is going to provide visibility of the successful international and regional brand cases. An expert Borut Zeljic, Adriatic Region Director SUPERBRANDS is invited to present the importance of starting own brand, being recognized and extending your business.
This unique workshop will collect relevant stakeholders from the companies which are closely connected or are part of the creative industries. The brand management workshop is not only going to improve the communication between the designers and business sector, but will produce project ideas based on real needs and opportunities, and make your brands market valuable! It also has intention to stimulate innovation in Macedonian business sector and help local brands grow into regional and international.
Invited participants
Business sector dealing with creative industries (FMSG sector, banks and services, furniture, gadgets, toys, sanitary products, bath accessories, tales – manufacturers).

Registration is obligatory
Due to the very limited number of seats we advise all companies/participants to send the application form to anitak.poliplan@sbb.rs


DEADLINE FOR APPLICATION: 26 September 2011

For more information please contact:
Ms. Anita Koteska, M.Sc
tel . + 389 (0) 78 225530
E-mail: anitak.poliplan@sbb.rs

We hope to see you soon!

Sections

image Young and Dutch
image Young Balkan Designers
image Miscellaneous

Friends of Skopje Design Week

Slider.