СЦЕНА

СЕКОЈ ДЕН 17:00 – 01:00 ч
Среда, 28. септември


21:00 ч
Тони Китановски Трио
Како солист, лидер на бенд, композитор,Тони Китановски со неговото трио создаваат возбудлива висококласна комбинација од безвременска космополитска музика. Несомнено се едни од најдобрите претставници на македонската музика.


23:00 ч
DJ Бабура
Израснува со сето она што е актуелно од 70те
и 80те која има големо влијание во неговиот
музички избор. Со себе носи големо искуство
и денес е препознатлив по изборот на музика која ги загрева подиумите на сите клубови.

Четврток, 29. септември


19:00 ч
Оркестар Б.Б. – кабаре
Политичко кабаре создадено од песни полни со очај и болка, гнев и лутина, низ кои сепак провејува доза на хумор, но на крајот со горчлив вкус.


21:00 ч
Симон Киселички Трио
Тој е еден од највлијателните личности во македонскaта музика, особено кога зборуваме за џез и целосна музичка експресија. Досега има учествувано на голем број фестивали во земјава како Скопскиот џез-фестивал, но и на фестивали и концерти во странство - Хрватска, Босна, Унгарија, Албанија.23:00 ч
Самоил Радински
Кога велиме почеток на електронската хаус/техно сцена кај нас, на памет ни доаѓа и диџејот и продуцент кој опстојува на истата од тој момент. Самоил Радински е навистина еден од носителите на овој епитет, опстојувајање, а со години и музичко хранење на слушателите на овој звук кај нас.- вистински воин на ундерграунд софистицираната музика.


Петок, 30. септември


21:00 ч
Летечки Пекинезери
Пекинeзерите претпочитаат нивната музика да зборува за себе. Таа не звучи како збркан восочен музеј, туку по создавањето ќе проследите искрена и дрска интерпретација во која може да се намириса палвоста на бендот.


23:00 ч
Зоки Baby
Зоран Ристевски - Зоки Бејбе е диџеј, радиоводител и еден од пионерите на клубската сцена кај нас. Градски лик кој има огромно портфолио на резидент вечери и клубски насапи, што го прави неизбежен дел од метрополата и културата на живеење во неа.


Сабота, 1. Октомври


18:00 ч
Garage Revival – фестивал АЛФА ТВ
(натрпреварувачки)
Победникот кој ќе биде одбран од тричленото жири ќе настапи на фестивалот МИКСЕР во Белград во 2012.


23:00 ч
Ѓорѓи Шаревски Квартет
Кога вистанска група квалитетни музичари ќе се соберат во вистинскиот момент и ќе ја отсвират вистинската музика, добивате музика која излегува од секојдневниот џез ритам: пробувајќи нови хармонии, мешајќи различни културни елементи со грув ( groove) кој постојано продолжува.

Недела , 2. Октомври


18:00 ч
City Radio и Club FM - перформанс
Во живо со ДЈ - ите на City Radio и Club FM


21:00 ч
Проект Вирус
Проектот Вирус е плод на членовите на Гудачкиот квартет Марија и е спој на класичната музика и сценските движења, кој вклучува повеќе музички нумери кои претставуваат обработки на популарни класични теми и македонски народни песни. Обработките се со модерен музички израз, со брзи и комплексни ритмови, како и со употреба на електронски звуци.

STAGE

EVERY DAY 17:00 – 01:00 h
Wednesday, 28 September


21:00 h
Toni Kitanovski Trio
As a solo-guitarist, band leader, composer, Toni Kitanovski – and his trio – create exciting, high-class combination of timeless cosmopolitan music. Without doubt, one among the best of the best of Macedonian music.23:00 h
DJ Babura
Growing up with the growing trends of the 70s and 80s, he’s still under that influence in his music selection. With vast experience and renown, he is recognized by the music that ignites dance floors.


Thursday, 29 September


19:00 h
BB Orchestra – Cabaret
Political cabaret, composed of songs full of desperation, anger, pain, but still contains a dosage biter humor.21:00 h
Simon Kiselicki Trio
He is one of the most influential authors in Macedonian music, particularly when speaking of jazz and complete music expression. He played at many festivals in Macedonia, for instance Skopje Jazz Festival, as well as festivals and concerts abroad – Croatia, Bosnia, Hungary, Albania.23:00 h
Samoil Radinski
When we speak of the beginning of the electronic house/techno scene in Macedonia, we immediately think of the DJ and producer present since the beginnings. Samoil Radinski is truly well deserving of that epithet, perseverance, and for years he is feeding the worshipers of this sound – he is a true warrior of the underground sophisticated music..


Friday, 30 September


21:00 h
Letecki Pekinezeri
The Pekinese would like to let their music speak for itself. It does not sound like a jammed wax figures museum – you will witness an honest and rude interpretation, hinting at the playfulness of the band.23:00 h
Zoki Bejbe
Zoran RIstevski – Zoki Bejbe is a DJ, radio-host and one of the pioneers of clubbing scene in Macedonia. Urban and urbane, with enormous portfolio of resident nights and club gigs, which makes it an essential part of the metropolis and the culture of living in it.


Saturday, 1 October


18:00 h
Garage Revival – Alpha TV Festival
(competition)
The winner selected by the jury will play at the MIKSER festival in Belgrade 2012.


23:00 h
Georgi Sarevski Quartet
When the right group of quality musicians gather at the right moment and play the right music, what you have is music beyond the ordinary jazz rhythm: trying out new harmonies, mixing different cultural elements with groove that goes on and on and on.Sunday, 2 October


18:00 h
City Radio and Club FM – Performance
Live session with DJs from City Radio and Club FM


21:00 h
Virus Project
The Virus Project is labour of love of members of the String Quartet Maria. It bring together classical music and dance moves, recontextualizing popular classical pieces and traditional Macedonian songs. The arrangements use modern music expressions, fast and complex rhythms and electronic sounds.


Sections

image Young and Dutch
image Young Balkan Designers
image Miscellaneous

Friends of Skopje Design Week

Slider.