Работилница по

графички дизајн

Датум: 2 Октомври
Време: 12:00 ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје

Формат: ОТВОРЕН
Организатор: Факултет за дизајн
и Мултимедија, ФОН Универзитет

Работилницата ќе ја води доц. м-р Лазе Трипков

Работилницата по графички дизајн има за цел ја презентира и опфати целокупната програма и активностите на отсекот за графички дизајн при Факултетот за дизајн и мултимедија на ФОН Универзитетот. Со оваа работилица ќе се привлече помладата генерација на дизајнери и средношколци со веќе развиени особини за креирање и дефинирање на визуелни решенија, знаци, симболи и логоа. Таа ќе им помогне да донесуваат позрели одлуки во однос на нивните замисли, со што ќе ги насочи кон вистинскиот пат, развој во креативен полн со дух и знаење графички дизајнер во Македонија.
Работилницата ќе опфати и ќе проба на одговори на прашањата: Што е тоа графички дизајн? Што е визуелна комуникација? Како да размислувам како дизајнер? Како да донесувам зрели дизајнерски одлуки? Кои елемeнти на комуникација ќе ја зголемат вредноста на моите дизајнерски решенија?
Учесниците на работилницата ќе имаат можност да изработат серија на маички кои ќе означи нивното учество во работилницата, со што најдобрите 3 маички ќе се испечатат.
Работилницата е наменета за сите средношколци кои имаат афинитети кон уметноста, кои сакаат да бидат најдобри дизајнери во регионот и Европа, студенти по визуелни комуникации и ликовни уметности, како и за студентите по архитектура, како и за сите графички дизајнери, дизајн студија, издавачки компании...

Бројот на учесници е ограничен а регистрацијата е задолжителна.


Пријавувањето е задолжително

Регистацијата се врши по електронcки пат со испраќање на Вашитe генералии на info@plakart.eu
- Име
- Презиме
- Email
- Телефонски број


За повеќе инфомации можете да се обратите кај:
Лазе Трипков
е-пошта: info@plakart.eu

Ве очекуваме!

Graphic Design Workshop


Date: 2 October
Time: 12:00 h
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje

Format: OPEN
Organizer:Faculty of Design and Multimedia, FON University

The workshop will be facilitated by Assistant professor Laze Tripkov, MA

This graphic design workshop has the aim of presenting the overall programme and activities of the Graphic Design Department within the Faculty of Design and Multimedia of FON University. This workshop will attract younger generation designers and secondary school students, who already have some skills in creating and defining visual solutions, signs, symbols and logos, and will help them bring more mature decisions regarding their ideas, steering them towards the right direction, developing into a creative, spirited and knowledgable graphic designer in Macedonia.
The workshop will attempt to answer questions such as – What is graphic design? What is visual communication? How to think as designer? How to make mature design solutions? What elements of communication will raise the value of my design solutions?
Participants in the workshop will design a line of T-shirts, marking their involvment in SDW and this activity, and the 3 best T-shirts will be printed.
The workshop is targeting all secondary school students with affinity towards the arts, who want to be the best designers in the region and Europe, students in visual communications and arts, as well as students of architecture, and all graphic designers, design studios, publishing companies.
The number of seats is limited and therefore the registration is obligatory.


Registration is obligatory

You can register by sending the following info to info@plakart.eu
- Your name
- Your surname
- Email
- Telephone number

 

For more informations you can contact:
Laze Tripkov
е-mail: info@plakart.eu

We hope to see you soon!

Sections

image Young and Dutch
image Young Balkan Designers
image Miscellaneous

Friends of Skopje Design Week

Slider.