Детска работилница -

Виталиа

ОБЛИКУВАЊЕ НА ФАНТАЗИЈАТА

Дизајн работилница за млади 7 до 12 години Во склоп на манифестацијата „Скопска недела на дизајнот 2011” Луѓето го живеат својот сон кога ќе успеат да ги реализираат своите фантазии.

Потрага по фантазијата
Насоки за истражување, техники за креативно размислување.

Моделирање со хартија
Тема: СТРАНИЦИ, мали делови од површини кои поврзани или групирани заедно го чинат обликот. Креирање украсни предмети, маски, опаковки со тридимензионална форма, и други објекти кај кои одбивањето на светлината од страниците создава различни сенки зависно од аголот под кој паѓа.

Моделирање со глина
Тема: ПРИРОДАТА, неисцрпен извор на инспирација. Креирање употребни предмети со стилизација на форми од живиот свет во природата. Препознавање на функционални облици од природата, нивно поедноставување, стилизирање и примена во дизајн на предмети за домаќинствата.

Организатор
Студентите од насоката Индустриски дизајн на Машинскиот факултет, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје

Време и место на одржување
30 септември - 2 октомври од 10:00 до 16:00 часот, Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје

Учество
Млади љубители на дизајнот кои ќе го пријават своето учество пред почетокот на работилницата или на телефон: 070271185 или email contact@publicroom.org

Ве очекуваме!

Kids Workshop -

Vitalia

SHAPING OF FANTASY

Design workshop for youth from 7 to 12 years In the framework of “Skopje Design Week 2011” People live their dreams when they succeed to realize their fantasies.

Discover the fantasy
Research directions, techniques for improving creativity.

Modeling with paper
Topic: FACETS, small bounded parts of surfaces that connected or grouped together define shapes.
Design of decorative things, masks, packaging, with three-dimensional shape, or other objects that reflect the light creating different shades.


Modeling with clay
Topic: NATURE, unlimited source of inspiration. Creation of usable objects by styling of the forms of living organisms. Recognition of functional shapes from the nature, their styling and application to home accessories, furniture, or other products for home.


Organization
Students in Industrial Design at the Faculty of Mechanical Engineering, Sts. Cyril and Methodius University, Skopje

Time and place:
30 September - 2 October , 10:00-16:00, Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje


Participants
Young design fans that will register before the start of the workshop or at the phone number: 070271185 and the
e-mail contact@publicroom.org


We hope to see you soon!

Sections

image Young and Dutch
image Young Balkan Designers
image Miscellaneous

Friends of Skopje Design Week

Slider.