Креативноста во

Македонија

Датум: 1 октомври, Сабота
Време: 17:00 – 20:00 ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје

Формат: Дебата
Организатор: Плакарт

Модератор: Лазе Трипков креативен директор Плакарт
Панелисти:
Филип Унковски, креативен директор, ФУТУРА 2-2
Ивица Спасовски - управен директор, Идеа +
Никола Василевски - дизајнер, Скопје
Душан Дракалски - креативен директор, Њу Момент

Дебата има за цел да постави одредени заклучоци, да отвори поширока дискусија за развојот на креативниот сектор во Македонија, да ги лоцира и дефинира почетоците и влијанијата под кои се развиваше. Преку презентација на секој од учесниците публиката ќe може поблиску да се запознае со сите форми на визуелна комуникација во временски период од 15-20 години до денес.... Најтешко е да се биде поинаков, оригинален, препознатлив. Но не е невозможно.
Од таму проилегува и прашањето: Колку маркетинг агенциите и дизајн индустријата во Македонија можат да бидат различни од глобалните рамки во кои се претопуваат одредниците на индустријализацијата? Кoлку нашите маркетинг агенции се препознаени надвор и колку наградувани?
Креативноста е одлика на “одбраните”, креативноста значи дар да бидеш различен во униформираноста на глобализацијата, но истовремено значи и кршење на стегите, создавање постојано нови идеи кои некогаш имаат претходно одредена линија на движење, а некогаш се само вирус кој многу подоцна ќе “зарази” некого.
Дебата е наменета за сите студенти по визуелни комуникации и ликовни уметности, како и за студентите по аритектура, како и за сите графички дизајнери, арт директори и креатвни директори, маркетинг агенции и дизајн студија, издавачки компании и бизнис околината.

Бројот на учесници е ограничен а регистрацијата е задолжителна.


Пријавувањето е задолжително

Регистацијата се врши по електронcки пат со испраќање на Вашитe генералии на info@plakart.eu .
- Име
- Презиме
- Email
- Телефонски број


За повеќе инфомации можете да се обратите кај:
Даниела Милошевска
тел. + 389(0)70 307 151
е-пошта: info@plakart.eu

Ве очекуваме!

Creativity in Macedonia


Date: 1 October, Saturday
Time: 17:00 – 20:00 h
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje

Format: Debate
Organizer:Plakart

Moderator: Laze Tripkov – Creative Director Plakart
Panelists:
Filip Unkovski - creative director, Futura 2-2
Ivica Spasovski - managing director, Idea +
Nikola Vasilevski - designer, Skopje
Dusan Drakalski, creative directir, New Moment

This debate is organized to draw conclusions, to expand the discussion about creative sector in Macedonia, and to locate and define the beginnings and influences initiating creative development. Throughout the presentations the panelists will illustrate to the audience the forms of visual communication in the period of the last 15, 20 years. It is not easy to be different, original and recognizable, but it is not impossible!!
From this notion we derive the question: How marketing agencies and design industry in Macedonia can be different on the global level? How recognizable Macedonian marketing agencies are abroad and how often they receive recognition and awards for their work?
Creativity is trait of the “chosen ones”. It means to be gifted and to be different from the uniformity of the globalization and, at the same time, it means braking the rules and strategies. It further symbolizes perpetual creation of new ideas which do not have pre- defined lines of movement, but are only a virus which will affect somebody.
Debate welcomes all students of visual arts academy, communication, architecture, as well as all graphic designers, art directors, marketing agency representatives, design studios, publishing companies and business community.
The number of seats is limited and therefore the registration is obligatory.


Registration is obligatory

You can register by sending the following info to info@plakart.eu
- Your name
- Your surname
- Email
- Telephone number

 

For more informations you can contact:
Daniela Milosevska
phone: + 389(0)70 307 151
е-mail: info@plakart.eu

We hope to see you soon!

Sections

image Young and Dutch
image Young Balkan Designers
image Miscellaneous

Friends of Skopje Design Week

Slider.