Стрaтешка креативностТема: Како да се поврзат дизајнот и научното размислување

Daniëlle Arets е вонреден професор по стратешка креативност на Академијата за дизајн во Ајндховен (професор е Bas Raijmakers) и менаџер за трансфер на знаење при истата установа. Предметот Стратешки дизајн е дел од амбициозната програма CRISP (Creative Industry Scientific Programme – Научна програма за креативни индустрии) којашто се стреми да создаде нови мостови меѓу креативните индустрии, научните институции и дизајнерското размислување. За оваа програма, Академијата за дизајн од Ајндховен соработува со Техничкиот универзитет од Ајндховен, универзитетите во Твенте, Делфт, Амстердам и 60 комерцијални институти.

Повеќе информации за Академијата за дизајн:.
www.designacademy.nl
Повеќе информации за Научната програма за креативна индустрија: http://crispplatform.nl/

Време и место на одржување
Предавач:
Daniëlle Arets - Eindhoven Design Academy

Координатор:
Татјана Кандикјан – шеф на катедра за индустриски дизајн на Машински Факултет Скопје

Влез:
Слободен

Јазик:
Англиски, без превод

Регистрација за предавањето на:
00389 (0) 71 390 147
contact@publicroom.org

Ве очекуваме!

Strategic CreativityTopic: How to bridge design & scientific thinking


Daniëlle Arets is associate lecturer in Strategic Creativity at Design Academy Eindhoven (Lecturer is Bas Raijmakers) and knowledge transfer manager of Design Academy Eindhoven. The readership Strategic Design is part of the ambitious programme CRISP (Creative Industry Scientific Programme) that aims to create new bridges between the creative industries, scientific institutions and design thinking. For this programme Design Academy Eindhoven collaborates with the Technical University of Eindhoven, Twente, Delft, Universities of Amsterdam and 60 commercial institutes.


More information on Design Academy:
www.designacademy.nl
For more information on the Creative Industry ScientificProgramme:
http://crispplatform.nl/

Time and place:
Lecturer:
Daniëlle Arets - Eindhoven Design Academy

Coordinator:
Tatjana Kandikjan – chef of section Industrial Design at Faculty of Mechanical Engineering Skopje

Entry:
free of charge

Language:
English, without translation

Registration for the lecture are to be done via:
00389 (0) 71 390 147
contact@publicroom.org

We hope to see you soon!
Sections
Friends of Skopje Design Week

Slider.