СЦЕНА

Вторник, 4. Септември


20:30 ч
Георги Шарески Tрио
Георги Шарески,Џијан Емин,Гоце Стевковски
Кога вистинска група квалитетни музичари ќе се соберат во вистинскиот момент и ќе ја отсвират вистинската музика, добивате музика која излегува од секојдневниот џез ритам: експериментирање со нови хармонии, мешање на различни културни елементи со грув кој постојано продолжува.


22:00 ч
DJ Александар Мискоски
Александар Мискоски живее во Скопје, Македонија. Како што велат новинските критичари – Мискоски им е омилен диџеј на сите поради неговиот чесен однос со хаус музиката. Има своја резиденција во најдобриот клуб во Скопје, Сектор 909, www.facebook.com/sektor909.

Среда, 5. Септември


22:00 ч
DJ Iceberg
Iceberg (Artefact Records) - веќе 11 години присутен на EDM сцена, период во кој бележи настапи по клубови и фестивали ширум Балканот. Познат по долгогодишната работа на радио и резиденциите во најурбаните клубови во регионот. По гостувањата во Котор, Херцег Нови, Охрид и Дубровник, настапува на Skopje Design Week 2012 , со мотото “Музиката ги зближува луѓето”

Четврток, 6. Септември


20:00 ч
Фамилија Тангови –
интерактивен
танго перформанс
Танго сцената во Скопје е активна шест години и опфаќа околу стотина вљубеници кои секојдневно ја негуваат и развиваат истата. Фамилија Тангови е дел од оваа сцена веќе една година организирајќи часови, практики, танго игранки - наречени милонги, како и работилници со инструктори од странство.


22:00 ч
DJ Fluid
Искршените ритмови се наследство и фасцинација од овој период па така преку култната мултиемдијална група Полукс ги презентира на подимуите. Станува збор за бриколаж на даб, фанк, ну бит, олд скул хип хоп, афро бит, балкан бит и латино кои заедно во синергична целина нудат уникатно аудио искуство.


Петок, 7. Септември


22:00 ч
DJ Flooder
Ни неговиот стил ниту пак неговата музика немаат тенденција да се повторуваат, следствено на ова Флудер секогаш е во потрага по нешто ново и возбудливо а со тоа добива секогаш весела и разиграна публика.

Сабота, 8. Септември


22:00 ч
DJ Ilina Angelovska
Илина Ангеловска е Дј, редовен музички соработник на култното радио Канал 103, промотер и уметник кој твори на Македонската културна сцена повеќе од 10 години. Комбинирајќи различни музички стилови како house, techno, old school & new disco, electro, indie и new wave нејзините Дј сетови секогаш се возбуливо и позитивно музичко искуство.
soundcloud.com/ilinaangel


24:00 ч
DJ Alex Mark
Ди-џејот кој ја раздвижи белградската и меѓународната публика на Миксер фестивалот 2012!! Во 2001, почна да ги следи своите интереси за електронска музика, а како ди-џеј настапува од 2003. Музички стилови во кои најмногу ужива се Funky Breakz и NU Disco. Во моментов живее и работи во Белград.
http://alexmark.me/

Недела, 9. Септември


19:00 ч
Женски хор „Рустико“
Женски хор „Рустико“, со диригентот Запро Запров Најнаградувани македонски хор и хорски диригент, со над 100 награди од кои над 50 меѓународни, а 18 гран при. Единствен вокален ансамбл кој изведува сложени дела со голем број солисти, вокални партии и инструментариум, со комплексна музичка и ритмичка структура. Македонските композитори пишуваат дела специјално за нив, па дури и редизајнираат инструменти. Годинава прославуваат 45 години од основањето.


22:00 ч
DJ Stella
Временска музичка машина. DJ Стела е еден од првите женски ДЈи на македонската диско сцена.Понеделник, 10. Септември


21:00 ч
DJ Vaso
Уметник кој верува дека добрата музика и добрата забава ги руши сите бариери и ги обединува сите вери и нации и се надева дека токму поради ова Македонија ќе си го врати реномето кое го имаше до пред неколку години.


STAGE

Tuesday,  4. September


20:30 h
Georgi Sareski Trio
Georgi Sаreski,Dzijan Emin and Goce Stevkovski
When the right group of quality musicians gather at the right moment and play the right music, what you have is music beyond the ordinary jazz rhythm: trying out new harmonies, mixing different cultural elements with groove that goes on and on and on.


22:00 h
DJ Aleksandar Miskoski
Aleksandar Miskoski lives in Skopje, Macedonia. As magazine critics say - Aleksandar Miskoski is everybody’s favorite DJ because of his honest relationship with house music He is resident DJ in the best club in Skopje “SEKTOR 909”
www.facebook.com/sektor909.


Wednesday, 5. September


22:00 h
DJ Iceberg
Iceberg (Artefact Records)- present at the EDM scene for 11 years, performing at clubs and festivals across the Balkans. Well known for his many years of radio work and residencies in the best urban clubs in the region. After touring in Kotor, Herceg Novi, Ohrid and Dubrovnik, he comes to SDW 2012 with the motto “The music brings people closer”


Thursday, 6. September


20:00 h
Family Tangovi –
interactive tango performance
There are about 100 tango dancers and tango lovers in Skopje, who are sharing their passion for tango for 6 years already. Familija Tangovi is part of the Skopje tango scene organizing tango classes, practicе, milongas and workshops with tango teachers and maestros from abroad.22:00 h
DJ Fluid
The broken beats are a heritage and fascination of this period, and thus, through the cult multimedia group Pollux, he of dub funk, nu beat, old school hip hop, afro-beat, Balkan-beat and latino,, which create an energetic mix and offer a unique audio experience.Friday, 7. September


22:00 h
DJ Flooder
Neither his style, nor his music have a tendency of repeating, and, consequently, Flooder is perpetually seeking something new and exciting, which puts his audience in a happy dancing mood.


Saturday, 8. September


22:00 h
DJ Ilina Angelovska
DJ Ilina Angelovska is a Dj, regular musical collaborator in the legendary radio station - Kanal 103, promoter and an artist that works on the Macedonian cultural plateau for more than 10 years. By combining different music styles like house, techno, old school and new disco, electro, индие and new-wave, her Dj sets represent a completely exciting and positive music experience.
soundcloud.com/ilinaangel


24:00 h
DJ Alex Mark
The DJ that moved the Belgrade and international audience on Mikser festival 2012!! In 2001, he starts to pursue his interests in electronic music and DJ’ing, not starting to perform until 2003. Music styles he enjoys playing the most are Funky Breakz and NU Disco. He currently lives and works in Belgrade.
http://alexmark.me/

Sunday, 9. September


19:00 h
Rustico – Female Choir
Rustico – Female Choir, with conductor Zapro Zaprov Unsurpassed Macedonian choir and choral conductor, with more than 100 awards (more than 50 international and 18 grand prix). The only vocal ensemble performing complex pieces with many soloists, vocal parts and instrumentation, with intricate music- and rhythmic structure. Macedonian composers write special pieces for them, and even redesign everyday objects into instruments. The choir is celebrating its 45th anniversary.22:00 h
DJ Stella
A music time-machine. DJ Stella is one of the first female DJs on the Macedonian disco scene.Monday, 10 September


21:00 h
DJ Vaso
An artist who believes that good music and good partying can break any barrier and unite all religions and nations – and hopes that this is how Macedonia can restore the reputation it had until few years back.