Кој се плаши од

Големата идеја?

Формат: презентација
Датум: 6 септември 2012
Време: 13:00 ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: Jernej Repovš
Јазик: српско-хрватски
_________________________________________________________________
Тези за презентацијана на Скопје Недела на Дизајнот

• Светот на огласувањето околу нас е сив, просечен. Зошто е тоа така?
• Дефиниција на идејата. Креативни идеи.
• Креативен процес: подготовка, инкубација, илуминација, верификација

• Организациона култура на клиентите кои убиваат добри идеи
• Улога на планирањето кај прифаќањето на голема идеја
• Зошто клиентите се плашат од голема идеја
• Тестирањето ги уништува големите идеи. Зошто?
• Како хиерархијата на одлучување може да ја уништи големата идеја?
• Корупцијата ги уништува големите идеи

• Зошто агенциите се плашат од големата идеја?
• Самоцензура во агенциите
• Сервилноста кон клиентот е смрт за големата идеја
• Како да се познава клиентот и неговата рецептивност за големата идеја?
• Па и знаењето во агенциите е потребно за продуцирање на голема идеја
• Немојте на прва топка
• Лошата презентација на агенцијата пред клиентот е смрт за големата идеја

Јернеј Реповш, претседател и регионален креативен директор на SMJWT International.

Ве очекуваме!

Who is afraid of the

Big Idea?

Format: Presentation
Date: 6 September 2012
Време: 13:00 h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Jernej Repovš
Language: Serbo-Croatian
_________________________________________________________________
Theses for the Skopje Design Week presentation

• The advertising world around us is grey, mediocre. Why is that so?
• Definition of an idea. Creative ideas
• Creative process : preparation, incubation, illumination, verification

• Organizational culture of clients killing good ideas
• Role of planning when accepting a big idea
• Why are clients afraid of a big idea
• Testing destroys big ideas. Why?
• How can the decision-making hierarchy destroy a big idea?
• Corruption is destroying big ideas

• Why are the agencies afraid of the big idea?
• Self-censorshipo in agencies
• Servility to clients is the death of a big idea
• How to know the client and their receptiveness to a big idea?
• Agencies also need knowledge to produce a big idea
• Don’t go half-baked
• Poor agency presentation to the client is the death of the big idea


Jernej Repovš, president and regional creative director of SMJWT International.


We hope to see you soon!