KOSOVO 2.0

Формат: презентација
Датум: 9 септември 2012
Време: 14:00ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: Besa Luci
Јазик: англиски
_________________________________________________________________


http://www.kosovotwopointzero.com/


Косово 2.0 е нова, онлајн медиумска платформа и печатен магазин што излегува двапати во годината, а којшто ги комбинира традиционалните и новите медиумски алатки за да создаде алтернативен простор за дискусија. Интерактивните блогови, написите и мултимедијалните прилози ги донесуваат нераскажаните приказни и гледишта од Косово, регионот и светот.

Besa Luci е главен уредник и ко-основач на Косово 2.0. Besa има претходно работено со граѓански организации на Косово, вклучувајќи ја и Младинската иницијатива за човекови права и Клубот за надворешна политика, а како репортер има работено за различни онлајн и печатени публикации во САД. Беса има диплома по политички науки/меѓународни односи и новинарство/комуникации од Американскиот универзитет во Бугарија, како и магистратура во новинарство/пишување за магазини од Факултетот за новинарство, Универзитет Мисури, Колумбија.

Ве очекуваме!

KOSOVO 2.0

Format: Presentation
Date: 9 September 2012
Time: 14:00h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Besa Luci
Language: English
_________________________________________________________________


http://www.kosovotwopointzero.com/


Kosovo 2.0 is an online new media platform and biannual print magazine that combines traditional and new media tools to create an alternative space for discussion. Interactive blogs, articles and multimedia bring the untold stories and views from Kosovo, the region and the world.Besa Luci is editor-in-chief and co-founder of Kosovo 2.0. Besa has previously worked with civil society organizations in Kosovo, including the Youth Initiative for Human Rights and the ForeigN Policy Club, and as a reporter for various online and print publications in the U.S. Besa holds a BA in political science/international relations and journalism/mass communications from the American University in Bulgaria, and an MA in journalism/magazine writing from the Graduate School of Journalism, University of Missouri, Columbia.

We hope to see you soon!