MAMA’S

Формат: презентација
Датум: 5 септември 2012
Време: 14 :00 ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер:Искра САвовска - MAMA’S
Јазик: македонски
_________________________________________________________________


Приказната за MAMA’S од прва рака. Како се роди идејата за овој млад македонски бренд и процесот на реализација. Ќе се зборува за јазот кој постои меѓу бизнисот и дизајнот и како тој е ставен во функција на заедничката цел – македонски производ кој го освојува светскиот пазар.

Ве очекуваме!

MAMA’S

Format: Presentation
Date: 5 September 2012
Time: 14:00 h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Iskra Savovska - MAMA’S
Language: Macedonian
_________________________________________________________________


The story of the brand MAMA's , how the whole history of birth of this young macedonian brand and the proces of realization. We will share the connection between the business and the design, and how it is functioning on one common goal - macedonian product concering the whole world.

We hope to see you soon!