Дизајн туризам

Хрватски одмор 2012

Формат: презентација
Датум: 7 септември 2012
Време: 12:00ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: Ivana Borovnjak
Јазик: хрватски
_________________________________________________________________


www.designtourism.org/


Хрватски одмор 2012 е збирка на производи инспирирани од туризмот. Оваа патувачка изложба е шармантен и носталгичен начин на бегање од клишеата и стереотипите на земјата, истовремено евоцирајќи ја приморската атмосфера. Главната цел е да се поттикне дебата за важноста на поврзувањето на дизајнот и туризмот во Хрватска.

Ивана Боровњак - дизајнер
http://www.ivanaborovnjak.com

Ве очекуваме!

Design tourism

Croatian Holiday 2012

Format: Presentation
Date: 7 September 2012
Time: 12:00h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Ivana Borovnjak
Language: Croatian
_________________________________________________________________


www.designtourism.org/


Croatian Holiday 2012 is a collection of products inspired by tourism. This traveling exhibition is a charming and nostalgic way of dealing with the country’s clichés and stereotypes, while evoking the seaside atmosphere. Its main purpose is to stimulate debate on the importance of connecting design and tourism in Croatia.

Ivana Borovnjak - designer
http://www.ivanaborovnjak.com

We hope to see you soon!