DEMOCRACY CAFÉ –

Слобода на изразување

Формат: презентација
Датум: 5 септември 2012
Време: 18:00 ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Јазик: англиски
_________________________________________________________________
image1


Опис на проектот

Како дел од своите активности, 4 Tomorrow организира тинк-тенк сесии и дебати на јавни места, како што се кафулиња, театри и културни центри, модерирани од страна на локален експерт за човекови права.
Овие настани кои одат во живо се организирани со намера да се покрене свесноста за човековите права и да се обезбеди платформа за дизајнери кои рамислуваат во слична насока и за лицата кои се активни во невладините организации.
Најважно, намалениот број на учесници ги прави важна алатка со која се осознава и забележува размислувањето на соговорниците по темите кои се во фокусот. Размената на мислења и дебатите овозможуваат да се нотираат нови идеи и трендови кои излегуваат на површина.

4 Tomorrow

4 Tomorrow е непрофитна органиација која осмислува, планира и спроведува кампањи за поголема свесност за прашања поврзани со човековите права насочени кон помладите генерации. Таа користи социјални медиуми и настани во живо за да допре до публиката.
Активна е од 2009, главниот фокус е на организирање на годишни кампањи на следните теми: недостигот на слобода на изразување, укинување на смртната казна и правото на образование. Во годината 2012 тематските активности на 4 Tomorrow се насочени на немањето родова еднаквост во светот. ‬‬‬
Паралелно со нашите Пан-африкански работилници за родовата еднаквост отпочнавме серија работилници за дизајн наречени "Нацртај ми демократија" во повеќее од 12 земји во светот. Работилниците беа базирани на теми поврзани со демократијата и активното граѓанство, со фокус на правото на глас.

Ве очекуваме!

DEMOCRACY CAFÉ -

Freedom of Expression

Format: Presentation
Date: 5 September 2012
Time: 18:00 h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Language: English
_________________________________________________________________
image1


Project Description

As part of its activities, 4 Tomorrow organises think tank sessions and debates in public places such as cafés, libraries, theaters and cultural centers, moderated by a local human rights expert.
These live events are organised with the intent of raising awareness on human rights issues and providing a networking platform for like minded designers and NGO workers.
Most importantly, the reduced number of participants makes them a powerful tool to capture and record the current thinking about the issues they focus on. Exchange and debate provide the opportunity to highlight new, emerging ideas and trends.

4 Tomorrow

4 Tomorrow is a non profit organisation that conceives, plans and executes awareness campaigns on Human Rights related issues targeted to young generations. It uses social media and live events to reach its audience.
Active since 2009, its main focus have been yearly campaigns on the following issues: the lack of Freedom of Expression, the abolition of the Death Penalty and the Right to Education. In 2012, the topic for 4 Tomorrow activies has been the lack of Gender Equality around the world. ‬‬‬
In parallel to our Pan-African workshops on Gender Equality, we launched a series of design workshops ‬called "Draw me Democracy!" in more than 12 countries worldwide. The workshops were based around the topic of democracy and active citizenship, focusing on the Right to Vote.‬‬‬‬‬
We hope to see you soon!