Социјален Дизајн

Формат: презентација
Датум: 5 септември 2012
Време: 11:00ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: Anne van der Zwaag
Јазик: англиски
_________________________________________________________________
image1


Anne van der Zwaag студирала Модерна современа уметност на Универзитетот во Утрехт и предавала на ArtEZ Институтот за уметност во Arnhem, на Академијата Rietveld, на институтот Sandberg во Амстердам како и на Instituto Europeo del Design во Милано.
Таа пишува и уредува публикации од сферите на уметноста, модата, дизајнот и архитектурата и работи како режисер, куратор, публицист и истражувач за различни културни и образовни установи.
Една од нејзините последни публикации е Colour in Time (Бои во времето), дизајнирана од Irma Boom а издадена од Terra Lannoo (2011). Нејзините проекти тежнеат кон интердисциплинарен карактер; проучување и реализација на премините помеѓу различните креативни дисциплини е суштинското во нејзиниот пристап. Таа силно верува во комбинирање на теоријата и праксата и ова го стимулира преку поврзување на изложби, манифестации и настани со дискусии, симпозиуми и публикации.
Anne van der Zwaag е куратор во Nederlands Fotomuseum во Ротердам, директор на холандскиот Саем на дизајнот OBJECT, основач на меѓународната културна маннифестација Make a Forest (Направи шума) и во моментов работи на книга за Социјалниот дизајн. Таа е креативен консултант за неколку холандски и странски компании.

Ве очекуваме!

Social Design

Format: Presentation
Date: 5 September 2012
Time: 11:00h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Anne van der Zwaag
Language: English
_________________________________________________________________
image1


Anne van der Zwaag studied Modern and Contemporary Art at the University of Utrecht and lectured at ArtEZ Institute of the Arts in Arnhem, the Rietveld Academy and the Sandberg Institute in Amsterdam as well as the Instituto Europeo del Design in Milan.
She writes and edits publications in the fields of art, fashion, design and architecture and works as a director, curator, publicist and researcher for different cultural and educational institutions.
One of her recent publications is Colour in Time, designed by Irma Boom and published by Terra Lannoo (2011). Her projects tend to have an interdisciplinary character; researching and realizing crossovers between different creative disciplines is essential to her approach. She strongly believes in combining theory and practice and stimulates this by connecting exhibitions, manifestations and events to discussions, symposiums and publications.
Anne van der Zwaag is curator in the Nederlands Fotomuseum in Rotterdam, director of the Dutch design fair OBJECT, founder of the international cultural manifestation Make a Forest and works currently on a book about Social Design. She is a creative consultant at several companies in the Netherlands and abroad.

We hope to see you soon!