Типографија и

графички дизајн

Формат: презентација
Датум: 8 септември 2012
Време: 14:00ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: проф. Едуард Чеховин
Јазик: англиски
_________________________________________________________________
image1


www.cehovin.com


Едуард Чеховин дипломирал графичка комуникација и типографија на Одделот за графички дизајн на Факултетот за применети уметности во Белград, Србија.
Поминал една година на Универзитетот Бафало и во Школата за дизајн Парсонс како стипендист на IREX – International Research and Exchanges Board, САД. Добитник е на повеќе од 50 престижни меѓународни награди како што се: Type Directors Club Award, Art Directors Club Award, Good Design Award, Graphic Award, САД; D&AD, Велика Британија, и други. Неговите дела се печатени во сите големи меѓународни публикации за графички дизајн како што се: Graphic, Communications Arts, Print, HOW, Visible Language, Typo Directors Club Annual, Art Directors Club Annual, САД; Linea Grafica, Италија; Novum, Германија; Etapes, Франција, итн. и се изложувани во Австралија, Канада, Европа, Јапонија, Тајван и САД.

Член е на Friends of Icograda – Меѓународно здружение на асоцијациите за графички дизајн; ADC – Клуб на арт директори во Њујорк, САД; D&AD, Велика Британија и е член на TDC – Клубот на илустратори во Њујорк, САД.

Неговите дела се вклучени во постојаните колекции на дизајн на Музејот Атенаум во Чикаго, во Колекцијата на Мерил С. Берман, САД; во Колекцијата на меѓународниот трејдмарк центар, Белгија; Музејот на применета уметност, Србија; Музејот на применета уметност, Хрватска и Музејот на дизајн (колекција на постери), Швајцарија, итн.

Тој бил долгогодишен арт- и креативен директор во следниве агенции: Saatchi & Saatchi, Србија; McCann-Erickson, Ogilvy&Mather JWT, Словенија. Потоа го отвора своето сопствено студио Дизајн Центар.
Исто така, тој е претставник на ADC – Клуб на арт директори во Њујорк, за поранешните југословенски републики и Австрија.
Предава и пишува текстови за графичкиот дизајн, а исто така е член на неколку меѓународни жирија за дизајн.
Предава Типографија и Графички дизајн на Одделот за визуелна комуникација, на Академијата за ликовни уметности и дизајн при Универзитетот во Љубљана, Словенија.

Ве очекуваме!

Typography &

graphic design

Format: Presentation
Date: 8 September 2012
Time: 14:00h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: prof. Eduard Čehovin
Language: English
_________________________________________________________________
image1


www.cehovin.com


Eduard Čehovin graduated in Graphic Communication and Typography in the Department of Graphic Design at the Faculty of Applied Arts, Belgrade, Serbia.
He spent a year at Buffalo University and at the Parsons School of Design as a fellowship holder of the IREX – International Research and Exchanges Board, USA.

He has received more than 50 prestigious international awards such as: Type Directors Club Award, Art Directors Club Award, Good Design Award, Graphis Award, USA; D&AD, UK, etc. His works are published in all major international graphic design publications such as: Graphis, Communications Arts, Print, HOW, Visible Language, Typo Directors Club Annual, Art Directors Club Annual, USA; Linea Grafica, Italy; Novum, Germany; Etapes, France, etc. and have been exhibited in Australia, Canada, Europe, Japan, Taiwan and the USA.

He is a member of Friends of Icograda – International Council of Graphic Design Associations; ADC – Art Directors Club New York, USA; D&AD, UK and a member of TDC – Type Directors Club New York, USA.

His works are included in the permanent design collections of the Chicago Athenaeum Museum, Merill C. Berman Collection, USA; The International Trademark Center Collection, Belgium; Museum of Applied Arts, Serbia, Museum of Applied Arts, Croatia and Museum of Design (Poster Collection), Switzerland, etc.

He is a longstanding Art Director and Creative Director with the following agencies: Saatchi and Saatchi, Serbia; McCann-Erickson, Ogilvy&Mather JWT, Slovenia. Subsequently he opened his own studio, Design Center.
He is also a representative of ADC – Art Directors Club New York for the former Yugoslav Republic and Austria.

He gives lectures and writes articles about graphic design and is also a member of several international design juries. He teaches Typography and Graphic Design at the Department of Visual Communication, Academy of Fine Arts and Design, University of Ljubljana, Slovenia.

We hope to see you soon!