Урбана анемија

Формат: презентација
Датум: 7 септември 2012
Време: 11:00ч
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: Ана Франговска
Јазик: македонски
_________________________________________________________________


Ана Франговска (Скопје, 1978), е историчар на уметноста и куратор. Дипломирала на Институтот за историја на уметност со археологија на Филозофскиот факултет во Скопје во 2001. Од 2001 дo 2005 работела како помлад асистент на Институтот за историја на уметност со археологија. Во моментов работи како куратор во Националната галерија и е професор во Интернационалното училиште НОВА. Од 2000 работи како организатор и куратор на Меѓународните резиденции и работилници во Галичник. Има напишано преку 30 текста за каталози и изложби. Текстови објавени во арт магазини: Art Republica and the Large Glass. Нејзина најнова студија е: Уметност против Политика (Уметност со политичка конотација): Нови движења во македонската уметност од 1980. Oстанати изложби: Источни соседи, Утрехт Холандија, 2006; Меѓународно уметничко биенале во Харлем (куратор на македонската презентација) Велс, 2005; Уметничка размена 2004 - Леб и сол, Сан Педро, Лос Анџелес, 2004 итн. Членка е на AICA Македонија од 2006.

Ве очекуваме!

Urban anemia

Format: Presentation
Date: 7 September 2012
Time: 11:00h
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Ana Frangovska
Language: Macedonian
_________________________________________________________________


Ana Frangovska (Skopje, 1978), art historian and curator. Graduated from the Institute of History of Art and Archeology at the Faculty of Philosophy in Skopje in 2001. From 2001 to 2005 works as a younger assistant at the Institute of History of Art and Archeology. Currently works as an interim curator in the National Gallery and as a professor in the NOVA International School. Since 2000 she is organizer and curator of the International residencies and workshops in Galichnik. She wrote over 30 texts for catalogues exhibitions. Texts published in art magazines: Art Republica and the Large Glass. Her recent study is: Art vs Politics (Art with political connotation): New tendencies in Macedonian contemporary art since 1980. Other exhibitions include: Eastern Neighbor, Utrecht, The Netherlands, 2006; Harlech International Art Biennial (curator of the Macedonian presentation) Wales, 2005; Art Exchange 2004-Bread and Salt, San Pedro, Los Angeles, 2004 etc. Member of AICA Macedonia from 2006.

We hope to see you soon!