Графити агол

Формат: Работилница
Датум: 8 & 9 септември 2012
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Демонстратор: Tхе Мичо
Јазик: mакедонски
Пријавување: Не е задолжително
_________________________________________________________________

Роден 14.10.1978 во болница во Битола.
Почнав да цртам од мал и уште немам престанато.
Професионално се занимавам со стрип и илустрација од 2000 година од прилика и досега соработувам или сум соработувал со сите поголеми издавачки куќи и адвертајзинг агенции кај нас, на балканот а и пошироко.
Еднооки,Петко 5+,Чунга Лунга, Мекдоналдс ,Вековници, ЗЗЦП, Оравдано присутни итн. се само дел од проектите на кои досега сум работел.
Берам стрипови и играчки.
Сакам да спијам.

Ве очекуваме!

Graffiti corner

Format: Workshop
Date: 8 & 9 September 2012
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Тhe Mico
Language: Macedonian
Registration: not required
_________________________________________________________________

Born on 14.10.1978 in hospital in Bitola.
I have started to draw since i was little and have never stoped since. Profesionally i am drawing and illustrating since 2000, and so far i have been cooperating with the bigest publihing and advertaising agencies in my country, the Balkans and wider.
Ednooki, Petko 5+, Cunga Lunga, McDonald's, 33CP, e.t.c. are only part of the projects i was working on.
I am collecting comics and toys.
I like to sleep.

We hope to see you soon!