LE GUN

Формат: работилница
Датум: 5 - 7 септември 2012
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: Le Gun
Јазик: англиски
_________________________________________________________________


www.legun.co.uk

Работилница

За време на Неделата на дизајнот во Скопје, Le Gun ќе создаде ново уметничко дело од големи размери, кое ќе одговара на опкружувањето на Куршумли Ан и на градот под неговите ѕидови. Тие ги повикаа граѓаните на Скопје да донесат приказни, објекти, артефакти и идеи и да придонесат кон нивното уметничко патување кое ќе се одвива во текот на целата недела.

Le Gun

“Краток вовед за прво запознавање. Групата беше формирана со цел да се промовира независното издаваштво кое ќе се фокусира на наративната илустрација. Le Gun, како што подоцна стана позната групата, ја започнаа Neal Fox, Chris Bianchi, Bill Bragg, Robert Rubbish, Matt Appleton и Alex Wright. Кралскиот колеџ за уметности (Royal College of Art), кој се наоѓа во областа на Лондон позната како Kensington, беше неверојатно добра средина во која овие личности се поврзаа, во буквална и метафоричка смисла на зборот, создавајќи го она што сега претставува нивен препознатлив и многу имитиран стил. Корисно е овде да се напомене близината на RCA до онаа опивачки валкана област на Лондон наречена Soho. Позната по непопуларните места „за освежување“ и примамливото мноштво „неприлагодени“ кои ги посетуваат. Гориво за креативните огнови. Во овој период, иако точниот датум не е познат, на групата и се придружи Stephanie von Reiswitz. Тие ја ораат својата бразда според вкусот, Le Gun е збир од своите делови, фасцинантни делови. Сите се адаптирани, некои малку чудни, но сите се незаменливи. Надвор во вистинскиот свет, далеку од комфорот што може да го пружи колеџот, Le Gun продолжија на истиот начин како што започнаа и се уште тие се група на страшно независни поединци. Работејќи индивидуално, тие стекнаа профитабилни и корисни позиции од нивните индивидуални дела. И како што пензионираните добитници на награда се враќаат во крвавиот ринг, Le Gun неумоливо се втурнуваат во пресметка. Желбата да создаваат заедно и да патуваат во нови земји и градови ја подгреваат нивната похота кон нови и трајни искуства. Ова се работите кои ги врзуваат и продолжуваат да ги инспирираат. Најсреќни се во оние места кои доправа треба да ги посетат. Нов воздух за дробовите, нова храна за очите. Содржина за публикацијата. Се чини дека тие се фиксираат на мртви поети, уметници, бездомници и хакери. Тоа е точно, но Le Gun исто така ги вреднува невиност, детската фантазија и социјалниот идеализам. Така да, искористете ја оваа шанса да уживате во оваа генијална сорта на каприциозен и историски вандализам и херојски идеализам, кој претставува прекрасен и независно ориентиран поглед кон животот, уметноста и издаваштвото.“ Harry Malt

Ве очекуваме!

Во партнерство со


LE GUN

Format: Workshop
Date: 5 - 7 September 2012
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Le Gun
Language: English
_________________________________________________________________


www.legun.co.uk

Workshop

During Skopje Design Week, Le Gun create a new large scale piece of work, responding to the surroundings of the Kuršumli An and the city beyond its walls. They invite the people of Skopje to bring them stories, objects, artefacts and ideas to contribute to their artistic journey as it develops during the week.

Le Gun

“A brief introduction for the uninitiated. A group was formed to create an independent publication focusing on narrative illustration. Le Gun, as it later became known, was started by Neal Fox, Chris Bianchi, Bill Bragg, Robert Rubbish, Matt Appleton and Alex Wright. The Royal College of Art in the leafy area of London known as Kensington, provided the unlikely environment for these characters to get to grips with each other, literally and metaphorically. Developing what is now recognised as their own distinctive and much imitated style. It is useful at this point to mention the proximity of the RCA to that deliciously dirty area of London called Soho. Famous for it’s infamous ‘refreshment’ establishments and the tantalizing array of misfits that frequent them. Fuel for the creative fires. It is also around this point, the precise date remains clouded, that Stephanie von Reiswitz joined the group. They ploughed their own furrow with gusto, Le Gun a sum of its parts, its fascinating parts. All adept, some slightly odd, all indispensable. Out in the real world, away from the comfort a college can provide, Le Gun have continued in the manner in which they set out and are still a bunch of fiercely independent individuals. Working alone, they have carved profitable and rewarding niches for their respective individual crafts. And as retired prize fighters turn back to the bloodied ring, Le Gun are inexorably drawn back into the fray. The desire to produce work together, to travel to new countries and cities, to fuel their lust for new and lasting experiences. It is these things that bind and continue to inspire them. Happiest in those places they have yet to visit. New air for the lungs, new food for the eyes. Content for the publication. It may seem they are fixated with dead poets, artists, hoodlums and hawkers. And that’s true but Le Gun also harbours an innocence, a child like fantasy and a social idealism. So take a chance to savour this ingenious cross breeding of whimsical historical vandalism and heroic idealism, it is a wonderfully independently minded outlook on life, art and publishing.” Harry Malt


We hope to see you soon!


In partnership with