Тетовирање на

велосипеди

Формат: работилница за деца
Датум: 5 - 10 Септември, 2012
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Демонстратор: Вардан Блажевски
Организатор: Dragon Custom
Јазик: македонски
Пријавување: Не е задолжително
_________________________________________________________________

Можеби сме нови, но дефинитивно сме уникатни. Од пасијата кон уметноста и љубовта кон велосипедот произлезе дејноста со која што се занимаваме, кастм рачно изработени велосипеди. Употребувајќи најразлични техники го разубавуваме светот во кој што живееме, овозможувајќи им на луѓето како индивидуи да остават свој персонален креативен белег.

Ве очекуваме!

Bike Tattoo


Format: kid's workshop
Date: 5 - 10 September, 2012
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Демонстратор: Vardan Blazevski
Organizer: Dragon Custom
Language: Macedonian
Registration: not required
_________________________________________________________________

We may be new, but we are definitely unique. This profession that we have, custom hand-made bikes, came out from the passion for arts and love for biking. Using different techniques we make the world we live in a more beautiful place, providing people as individuals to put their personal creative mark.

We hope to see you soon!