Детски филмски

приказни со Наше Маало

Формат: работилница за деца
Датум: 5, 6, 7 & 10 Септември, 2012
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Демонстратор: Иво Антов, Саша Станишиќ
Организатор: Наше Маало
Јазик: македонски
Пријавување: Не е задолжително
_________________________________________________________________

Тоа е една мала забавна работилница во која ќе се обидеме на децата да им објасниме дека можат, и тоа многу лесно, да си го снимат својот филм, односно било каков филм што ќе им падне на памет.

Ве очекуваме!

Children’s film stories

with Nashe Maalo

Format: kid's workshop
Date: 5, 6, 7 & 10 September, 2012
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Демонстратор: Ivo Antov, Sasha Stanishic
Organizer: Nashe Maalo
Language: Macedonian
Registration: not required
_________________________________________________________________

It is a little fun workshop in which we will demonstrate to the children how thay can easily create their own fun movies.

We hope to see you soon!