Jade Folawiyo

Формат: Работилница
Датум: Септември, 2012
Mесто: Куршумли Ан, Стара чаршија, Скопје
Презентер: Jade Folawiyo
Јазик: англиски
Пријавување: Не е задолжително
_________________________________________________________________


www.jadefolawiyo.com

Работилница

Праксата на Jade во Музејот за дизајн во Лондон ја одбележа истражувањето со валкањето и рѓосувањето на различни метали. На нејзината работилница за време на Неделата на дизајнот во Скопје, користејќи ги овие методи таа ќе креира ново колективно уметничко дело, црпејќи ја инспирацијата од визуелната култура и декоративните мотиви од Македонија.


Jade Folawiyo

Jade Folawiyo (родена 1987) дипломирала на дизајн на производи на Универзитетот „Central Saint Martins“ во Лондон во 2010. Нејзиното семејство потекнува од Нигерија, а живеела и растела во Лондон и во нејзините дела таа ги обединува своите искуствата од двете култури. Нејзиниот дизајн е инспириран од начинот на кој различните култури споделуваат идеи и практики и често наликува на мешавина од традиционално и современо влијание. Работата на Jades се фокусира на домашно изработени куќни декоративно-употребни предмети од керамика, стакло и метал, давајќи посебен акцент на соработката со локалните уметници и реинтегрирањето на традиционалните техники.
Во 2008-2009, Jade работела како дизајнер на производи во „Fabrica“ - центар за истражување на комуникациите во Тревисо, Италија, соработувајќи со други дизајнери од Европа. По дипломирањето на Универзитетот „Central St. Martins“ во 2011, таа е одбрана да ја посетува престижната програма за практиканти на Музејот за дизајн во Лондон. Како одговор на барањето на директорот на музејот – Дејан Суѓиќ - на тема „несовршеноста“ во дизајнот, таа изработи колекција на валкани метални ламби. Оттогаш, овие бакарни ламби се дел од колекцијата на дела одбрани за изложбата по повод шесте декади на британската уметност и дизајн, што ќе се одржи во Valentine House во Лондон, во рамки на прославувањето на дијамантскиот јубилеј на Кралицата на почетокот на годината.
Нејзините први дела се изработени и продавани од страна на Дизајнерската галерија „Secondome Edizioni“ во Рим, а таа сега работи на изработка на свои парчиња, покрај работата по договор. Во моментов, Jade работи за „Vista Alegre“ во Португалија на нови производи од порцелан и стакло, а летото го помина на пракса во фабриката на компанијата во Ílhavo.

Ве очекуваме!

Во партнерство со


Jade Folawiyo

Format: Workshop
Date: September, 2012
Venue: Kurshumli an, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Jade Folawiyo
Language: English
Registration: not required
_________________________________________________________________


www.jadefolawiyo.com

Workshop

Jade’s residency at the Design Museum in London featured an exploration and celebration of the tarnishing and rusting of various metals. For her workshop at Skopje Design Week she will create a new collective artwork using these methods that draws inspiration from the visual culture and decorative patterns of Macedonia.


Jade Folawiyo

Jade Folawiyo (born 1987) graduated from BA Product Design, Central Saint Martins in 2010. Living and growing up in London, her family originates from Nigeria and her work brings together her experience of two cultures. Her designs are inspired by the way in which different cultures share ideas and practices and often looks at mixing traditional and contemporary influences. Jades’s work focuses on accessories for the home produced in ceramic, glass or metal with an emphasis on working with local artisans and reinterpreting traditional techniques.
In 2008-2009 Jade worked as a product designer at Fabrica, Benetton’s communication research centre in Treviso, Italy, working and collaborating with other designers from across Europe. After graduating from Central St. Martins in 2011 she was selected for the Design Museum’s prestigious Designer in Residence programme. Responding to a brief set by museum director Deyan Sudjic on the theme of ‘imperfection’ in design she produced a collection of tarnished metal lampshades. These copper lampshades have since been included in the collection of pieces selected to showcase six decades of British art and design at Valentine House in London as part of the Queen's Diamond Jubilee celebrations earlier this year.
Her first works were produced and sold by Secondome Edizioni design gallery in Rome and she is now working on producing her own pieces alongside commissioned work. Jade is currently working for Vista Alegre in Portugal on new products in porcelain and glass having spent the summer in a residency at the company’s factory in Ílhavo.

We hope to see you soon!


In partnership with