ВАШИТЕ КЛИЕНТИ ВИ СЕ

ПРИЈАТЕЛИ – ТАКА И

ПОСТАПУВАЈТЕ СО НИВ!

Формат: презентација
Дата: 4 Октомври, 2013
Време: 14:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Презентер: Дарко Пеповски
Јазик: македонски
Влез: Слободен
Организирано од: Кајгана

 

Опис на презентацијата

Најтешката задача во бизнисот не е да се стекнат клиенти, туку да се задржат, и тие да останат задоволни со искуството кое го имале, не само преку производот, туку и преку третманот на кој наишле. Клиентите знаат да ценат кога со нив добро се постапува, со љубезност и почит, тие се чувствуваат комотно кога им се пристапува како на пријатели. Ако почнете да ги третирате како пријатели многу е веројатно дека ќе ја добиете нивната доверба и на крајот толку ќе ви веруваат што ќе ви дозволат да влијаете на нивното мислење.
Но не е доволно само да ги собирате на едно место каде може да комуницирате со нив, ниту да се потрудите да допрете до нив преку еднонасочна комуникација, туку да создадете заедница преку која ќе се промовира вашиот бренд. Добијте ги нивните гласови, кликови, нека бидат тие вашите портпароли. Не е доволно само да им се допаѓате туку да ве сакаат.

 

Ве очекуваме!YOUR CUSTOMERS ARE

YOUR FRIENDS – TREAT THEM

LIKE ONES!

Format: Presentation
Date: 4 October, 2013
Time: 14:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Darko Pepovski
Language: Macedonian
Entry: Free
Organized by: Kajgana

Presentation description

The most difficult task as a business is not to gain customers, but to keep them coming back, satisfied by the experience they were offered, not only through the product, but also by the treatment they got. And they appreciate when they are treated well, with kindness and respect, they feel comfortable when they are addressed as friends. If you start treating them as friends, you are likely to earn their trust, and eventually they will trust you enough to let you influence their opinion.
But, it’s not just to have them gathered in a place where you can communicate with them, it’s not just making effort to address them through one-way communication, but to create a community that will become means for promoting your brand. Get their voices, get their clicks and make them your spokesmen. It’s not only for them to LIKE you, but to love.

 

 

We hope to see you soon!