Агонијата на бескрајната

транзиција

Формат: Дебата
Дата: 6 Октомври, 2013
Време: 13:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Модератор: Тони Димков
Панелисти:
Катерина Колозова, професорка по филозофија
Мартин Пановски, архитект
Роберт Јанкулоски, професор по фотографија
Филип Јовановски, ликовен уметник и граѓански активист

Проектот „Изгрев на залез – Постапокалиптична реа на транзицијата“, реализиран како дипломска работа на фотографот Сашо Димоски на Универзитетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, е визуелна метафора за процесот на распаѓањето на еден државен систем. Истовремено, проектот го бележи отсуството на новите вредности. Во амбисот што се појави меѓу тоа што било и тоа што треба да биде се отвораат низа прашања кои се обидуваат да одгатнат до кога ќе трае македонската транзиција и колку ангажираната уметност може да помогне во окончувањето на тој процес.

Ве очекуваме!The Agony of Never-Ending

Transition

Format: Debate
Date: 6 October, 2013
Time: 13:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Moderator: Toni Dimkov
Panelists:
Katerina Kolozova, philosophy professor
Martin Panovski, architect
Robert Jankuloski, photography professor
Filip Jovanovski, visual artist and civil activist

The “Sunrise at Sunset – Postapocalyptic Odor of Transition”, produced as graduation work of the photographer Sasho Dimoski, at the Audiovisual Arts University ESRA is a visual metaphor of the process of decomposition of a state system.  At the same time, the project notes the absence of new values. The abyss that appeared between what once was and what needs to be, there are a number of issues raised, trying to decode the duration of the Macedonian transition and the degree to which the engaged art can help end that process.

We hope to see you soon!