МИТОВИ И ЧУДА НА

ШВЕДСКИОТ ДИЗАЈН

Формат: презентација
Дата: 5 Октомври, 2013
Време: 14:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Презентер: Сара Лундквист
Јазик: англиски
Влез: Слободен

 

Опис на презентацијата

Оваа презентација е фокусирана на младиот шведски дизајн од занаетчистка перспектива: варијации на образовни насоки каде практичната и теоретската работа се преклопуваат. Можности по дипломирањето, со соработки и ново размислување.Како се појавува дизајн-сцената кога индустриите исчезнуваат.


Сара Лундквист
saralundkvist.com

Занаетчија - уметник
Родена 1982 во Никопинг, Шведска
Живее и работи во Стокхолм

Сара Лундквист, занаетчија – уметник, дипломираше во 2012 на Универзитетскиот колеџ за уметност, занает и дизајн во Констфак. Сара е застапена во селекцијата Ung Svensk Form (Млад шведски дизајн) и се занимава професионално со студиска продукција во Шведска, како материјал користејќи го главно стаклото. Нејзината пракса опфаќа предмети, инсталации и јавна уметност со технички распон од дувано до леано стакло.
Во својата занаетчиска пракса, таа користи интердисциплинарен пристап, каде нејзиниот интерес лежи во проучувањето и разбирањето како да се користат дефиницијата и концептот на материјална култура и како да се користат нејзинит е комуникациски канали за да се раскажат нови приказни. Преку стаклото, Сара истражува различни појави од природата, митовите и духовноста, при што работи со прашањата во врска со автентичноста, вредностите, естетиката и социјалните аспекти поврзани со материјалните култури и нивните артефакти. Разгледува како артефактите се користат како садови за значење и значајност,во кои таа ги истражува различните аспекти на желбата и нашата способност да ги наполниме материјалните објекти со вредности како надеж, верба и соништа. Сара  врши уметнички истражувања на способноста на материјалите, предметите и нештата да носат подлабока важност и вредност, во зависност од тоа со што ќе ги наполниме. Вредности што може да се дури и натприродни или магијски.

Образование:

2001-2002 BASIS, ликовна уметност, Стокхолм, Шведска
2004-2006 Riksglasskolan Orrefors, стакло, Орефорс, Шведска
2007-2010 Дипломски студии, Данска школа за дизајн, Борнхолм, Данска
2009 Rhode Island School of Design, стакло, пролетен семестар, Провиденс, САД
2010-2012 MFA Konstfack, керамика и стакло, Стокхолм, Шведска

2013 Royal College of Art, керамика и стакло, пролетен семестар, Лондон, Англија

 

Ве очекуваме!MYTHS AND WONDERS OF

SWEDISH DESIGN


Format: Presentation
Date: 5 October, 2013
Time: 14:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Sara Lundkvist
Language: English
Entry: Free

Presentation description

This presentation will have a focus on young Swedish design from a craft based perspective: Variations of educational directions where the practical and theoretical work coincide. Opportunities after graduation with collaborations and new thinking. How the design scene appears when the industries disappear.


Sara Lundkvist
saralundkvist.com

Craft-artist
Born 1982 in Nyköping, Sweden
Lives and works in Stockholm

 

Sara Lundkvist, craft-artist, graduated 2012 from Konstfack, University College of Art, Craft and Design. Sara is represented in the Ung Svensk Form (Young Swedish Design) and works professionally within studio production in Stockholm mainly with glass as material. Her practice contains objects, installations and public art with a technical width from glassblowing to glass casting.

In her craft practice she is using an interdisciplinary approach where her interest lies in studying and understanding how to use the definition and concept of material culture and how to use its channels of communication to tell new stories. Through the glass Sara investigates various phenomena from nature, myths and spirituality where she works with questions concerning authenticity, values, aesthetic and social aspects related to material cultures and their artefacts. By looking at how artefacts are used as vessels of meaning and significance in which she explores various aspects of desire and our ability to charge material objects with values like hope, faith and dreams. Sara does artistic investigations in the abilities of materials, objects and things to carry a deeper importance and value depending on what we charge them with. Values that can even be supernatural or magical.

 

Education:

2001-2002 BASIS, Fine Art. Stockholm, Sweden
2004-2006 Riksglasskolan Orrefors, Glass. Orrefors, Sweden
2007-2010 BA Denmark´s Design School, Glass. Bornholm, Denmark
2009 Rhode Island School of Design, Glass. Spring term. Providence, USA
2010-2012 MFA Konstfack, Ceramics & Glass. Stockholm, Sweden

2013 Royal College of Art, Ceramics & Glass. Spring term. London, England

 

 

We hope to see you soon!