ДИЗАЈН ВО КОМУНИКАЦИЈА

Формат: работилница
Дата: 4 Октомври, 2013
Време: 12:00 – 14:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Говорници: Експерти од браншата
Јазик: македонски
Пријавување: задолжителнo
Број на учесници: ограничен на 25
Рок на пријавување: затворен
Организатор: Навигаторс

Опис на работилницата

Дали комуницирате? Се разбира дека да. Од основната комуникација: вашата гардероба, вашиот говор на телото, вербалната експресија, вашето пишување, вашата листа со намирници, вашите забави. Се е комуникација, всушност, ние испраќаме пораки од секој можен аспект. Дали постои некој кој ги прима нашите пораки? Дали фидбекот (повратната реакција) којшто го добиваме се совпаѓа со она што сме го испратиле? Научете ги целите во комуникацијата: приватна, деловна, паметна комуникација. Дизајнирајте ја вашата порака!

Инструкции за испраќање на апликацијата

Ве молам, пополнете го формуларот за пријавување, снимете го како Ваше име_вашепрезиме.doc и испратете го на snezana.gievska@navigators.com.mk најдоцна до 12:00h на 01.10.2013.

Контакт

29 Noemvri 4/6
1000 Skopje
snezana.gievska@navigators.com.mk
www.ministryofpleasure.net

Ве очекуваме!DESIGN IN COMMUNICATION


Format: Workshop
Date: 4 October, 2013
Time: 12:00 – 14:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Speaker: experts from the field
Language: Macedonian
Registration: mandatory
Participants: up to 25
Deadline for application: Closed
Organizer: Navigators

Workshop description

Do you communicate? Of course you do. From the basic communication: your outfit, your body language, your verbal expression, your writing, your grocery list, your private parties. Everything is communication; in fact we are sending messages from every single aspect. Is there anyone out there, receiving those messages? Is the feedback we are receiving the first thing we have sent? Learn the purposes of communication, private, business, smart communication! Design your message!

 

Instructions for sending the application

Please fill in the application form, save it Yourname_Your surname.doc and send it to snezana.gievska@navigators.com.mk before 12:00h , 01.10.2013.

 

Contact details

29 Noemvri 4/6
1000 Skopje
snezana.gievska@navigators.com.mk
www.ministryofpleasure.net

We hope to see you soon!