РАБОТИЛНИЦА ЗА КРЕАТИВНИ

ПРЕТПРИЈАТИЈА

 

Формат: работилница
Дата: 2 - 5 Октомври, 2013
Време: 10:00 – 17:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Ментори: Меган Пауел Вресвијк, Неста, Велика Британија
Јазик: Англиски
Регистрација: задолжителна
Број на учесници: Ограничен на 25
Рок на пријавување: Затворен


Опис на работилницата

Програмата за обука е развиена врз основа на Прирачникот за креативни претпријатија на Неста од Велика Британија. Програмата ви овозможува вам – тврецот на идејата и дизајнот - да ја имате контролата врз вашата креација и нејзиниот пат до крајните корисници. Обуката ве води низ можностите како да создадете креативен бизнис, кој навистина го одразува вашиот ентузијазам, страст и вредности. Програмата опфаќа широк спектар на теми значајни за одржлив бизнис. Ова вклучува работни активности на следните теми:


Направете го вашиот бизнис успешен
Предвидете ја иднината на вашиот бизнис
Изградете силни и трајни вредности
Принципи на финанскиски менаџмент

 

За кого е наменета работилницата?

 • Лица кои работат на полето на дизајнот (индустриски дизајн, дизајн на мебел, внатрешен дизајн, дизајн на продукти и пакување, графички дизајн, дизајн на накит, моден дизајн, видео и филм, итн.).
 • Последипломци или скоро дипломирани лица од факултети за дизајн и уметност кои имаат потреба да ги усовршат своите вештини за развој на дејноста со кој се бават.
 • Млади креативни претприемачи со креативна идеја \ производ \ услуга кои планираат да почнат свој бизнис или во рана фаза на развој на креативна идеја која може да се развие во дејност.
 • Кои живеат и работат во Македонија
 • Кои течно зборуваат англиски (на ниво Б2)

 

Која е вашата придобивка од учеството?

Програмата ќе ви овозможи да:

 • ја анализирате вашата идеја и нејзината изводливост;
 • ги проучите односите коишто ви се неопходни вам и на вашиот бизнис за да преживеете;
 • ги идентификувате различните видови односи што ќе треба да ги изградите за вашиот производ или услуга;
 • подготвите подетален оперативен план и да ги идентификувате областите каде се потребни надворешна експертиза и ресурси за обезбедување на производот или услугата на вашите клиенти;
 • ги развиете вашите индивидуални вештини за поставување и водење креативно претпријатие;
 • развиете поголемо чувство на визија, јасност и ентузијазам за започнување, развој и водење на вашиот креативен бизнис, кој е усогласен со вашите основни вредности;
 • ги користите практичните алатки и техники за надминување на тешкотиите и предизвиците на воспоставување и одржување на бизнисот.

На крајот од четири дневната програма, ќе заминете со основно знаење и самодоверба да продолжите понатаму со вашата креативна бизнис идеја, опремени со алатки за развивање на одржлив бизнис, и исто така со клучните информации што сè ви треба за да го развиете вашиот оперативен план, маркетинг стратегија и финансиски план за вашите диајнерски решенија да дојдат до потенцијалните корисници.

 

Доколку имате дополнителни прашања поврзани со оваа работилница можете да се обратите кај:

Жарко Конески
Британски совет во Македонија
zarko.koneski@britishcouncil.org.mk

Ве очекуваме!CREATIVE ENTERPRISE

WORKSHOP


Format: Workshop
Date: 2 - 5 October, 2013
Time: 10:00 - 17:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Mentors: Megan Pauel Vresvijk, Nesta, Great
Britain
Language: English
Registration: obligatory
Participants: Limited to 25
Deadline for application: Closed


Workshop description

The training programme was developed on the basis of the UK’s Nesta Creative Enterprise Toolkit. The programme enables you – the creator of the idea and the design – to have control over your creation and its road to the end users. The training takes you through the opportunities to create a creative business that really reflects your enthusiasm, passion and values. The programme comprises a broad spectrum of themes important for business sustainability. This includes working activities on the following topics:


Make your business successful
Forecast the future of your business
Build strong and durable values
Principles of financial managementWho is this workshop for?


• Everyone working in the design field (industrial design, furniture design, interior design, product- and packaging design, graphic design, jewelry design, fashion design, etc.)


• Young creative professionals (already established or emerging brands) with a creative idea/product/service.
• Recent graduates or students preparing graduation theses, creatives from design- and art faculties who feel the need to perfect their skills to develop their professional activity
• Who live and work in Macedonia
• Who are fluent in English (at B2 level)

 


What is your benefit from participating?


This programme will empower you to:
 Analyze your idea and its feasibility;
 Research the relations necessary for your and your business’ survival;
 Identify different types of relations that you will need to build for your product or service;
 Produce a detailed operations plan and identify areas where external expertise and resources are needed to provide the product or service to your clients;
 Develop your individual skills to establish and run a creative enterprise;
 Develop a greater feeling of vision, clarity and enthusiasm to start, develop and run your creative business, harmonized to your core values;
 Use practical tools and techniques to overcome the difficulties and establish and maintain the business.

At the end of the four-day programme, you will leave with basic knowledge and self-confidence to continue your creative business idea, equipped with tools to develop a sustainable business, and also with the key information about all the things you need to develop your operational plan, marketing strategy and financial plan that will make your design solutions reach potential customers. 

If you have any questions regarding this programme, please contact:

 

Zarko Koneski - British Council, Macedonia

zarko.koneski@britishcouncil.org.mk

 

We hope to see you soon!