РАБОТИЛНИЦА ЗА

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ДИЗАЈНИ

НА ПРОДУКТИ ПОВРШИНСКИ

ДИЗАЈН — ИСТРАЖУВАЊЕ НА

СКРИЕНИОТ ПОТЕНЦИЈАЛ НА

ДЕКОРАТИВНИТЕ ЛАМИНАТИ

Формат: pаботилница
Датум: 1 - 5 октомври, 2013
Време: 09:00 – 17:00h
Место: Витрина и Солопром
Ментори: Margarita Salmerón Espinosa & Christoph Schindler
Јазик: Англиски
Аплицирање: Задолжително
Број на учесници: Максимум 10
Краен рок за аплицирање: затворен
Опис на работилницата
ПОСТУЛАТ НА ДИЗАЈНОТ: ДЕКОРАТИВНИ ЛАМИНАТИ

Употребата на украсни ламинати е многу контроверзна тема меѓу дизајнерите откога во раните 1980-ти Мемфис ги претстави како фундаментален дел од нивиот дизајн.
Денес, на пазарот на мебел и внатрешно уредување ламинатите се нанесуваат на места на кои не е пожелно да се види материјалот на подлогата, често евтина иверка. Ламинатите имаат дебелина од еден милиметар, иако нивниот изглед, кога се монтирани на невидливата подлога,  ги прави да делуваат многу подебели. За разлика од многу од материјалите кои ги имитираат, украсните ламинати може да бидат анти-бактериски, отпорни на мувла и габички и на пламен.
Нашата работилница сака да ги истражи украсните ламинати како материјал одвоен од задолжителната иверка. Сакаме да работиме со материјалните карактеристики на ламинатите со тоа што ќе ги прикажеме како она што се: тенки слоеви, но со исклучителни својства.

  • Кои од нивните својства се употребливи?
  • Какви дизајни може да настанат со нивно превиткување или диплење или редење?
ПРЕДМЕТ НА ДИЗАЈН: МАКЕДОНСКА ВИТРИНА

Витрина е парче мебел кое се наоѓа во стари македонски куќи, и се користи за прикажување на ситни артефакти и скапи стаклени и сребрени предмети што ги поседува семејството. Обично е сместена во дневната соба, или трпезаријата за да се импресионираат гостите. Во процесот на дизајнирање ќе се соочиме со материјалот, како и со прашања околу функционалноста и естетиката.

  • Кои се ситните предмети што сакаме да ги покажеме во денешно време?
  • Што од нашата покуќнина е гордост на куќата?

Во рамки на нашата четиридневна работилница, учесниците ќе дизајнираат и реализираат прототип со размер 1:1. Ламинатите, останатите материјали и професионални алатки се набавени од Витрина, Скопје.

КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА

Максимум 10 студенти (3та или 4та година факултет) по:

  • Индустриски дизајн
  • Производство на мебел
  • Внатрешен дизајн
  • Архитектура
МАТЕРИЈАЛИ

Материјалите кои ќе се користат за оваа работилница се од асортиманот на Витрина и Солопром кој содржи: duropal, wodego, kronospan, обична и облагородена иверка, итн.

МЕСТО НА РАБОТА И ТЕХНОЛОГИЈА

Машини за преработка на дрво во Солопром, машини за сечење плочи, CNC (3-оски) и кантирање.

ЗА МЕНТОРИТЕ

Margarita Salmerón Espinosa и Christoph Schindler се архитекти и изработувачи на мебел од Цирих. Тие го разбираат својот мебел како мали архитектонски проекти. Покрај функционалноста, тие се особено заинтересирани за спојувањето делови и нивната изработка. Од 2002, кога «Kleiderleiste» (чивилук)—сегашната класика на „масовната персонализација“ – ја постави основата на компанијата при ETH Zürich, schindlersalmerón можеше се’ повеќе да се наметнува во европскиот сектор за мебел и сега работи главно на опремување на архитектонски објекти. Сепак, тие останаа верни на своите академски корени – на пример, тесстирањето на нови техники на произвоство или развој на технологии на спојување, теми со кои schindlersalmerón често се зафаќаат на работилници со меѓународни соработници. www.schindlersalmeron.com

ЗА ВИТРИНА
www.vitrina.mk

ВИТРИНА е созадена да биде хаб на креативноста, во центарот на Скопје, , место за инспирација и реализација на креативноста на архитекти и дизајнери на уникатен врвен ентериер и проекти од голем размер..
ВИТРИНА е проект што опфаќа 25 европски понудувачи и производители на врвни и ексклузивни материјали за изработка на мебел и облагородување на просторите.
ВИТРИНА  се фокусира  врз постигање на следниве цели:
- Создавање посилни врски со архитекти  и дизајнери, подигање на свеста за производите, од најраната фаза на планирање и дефинирање на проектот.
- Промовирање нови материјали за внатрешно уредување и за производство на мебел, средосточено на првокласните сегменти од пазарот.
-Надополнување на пазарот на првокласни технички производи со нови, посакувани од архитектите или  барани законски од регулаторите, за користење во поголеми роекти, во јавниот и приватниот сектор, како на пример: болници, аееродроми, трговски центри, хотели, ресторани и сл..
- Обезбедување залиха од определени производи, во вид на Експрес колекција на лагер, од сите категории производи и сите понудувачи вклучени во проектот.
- Имаат својство на посредник меѓу нашите партнери – понудувачи и архитектите и инвеститорите, за големи проекти, каде се задолжителни директната вклученост и преговарањето.
- Да се воспостави двонасочна повратна врска од нашите партнри – понудувачи и од архитектите, преку ефектна промоција на новитетите на пазарот, од една страна, а од друга страна, повратни информации од архитектите во врска со нивните потреби.
Она што прави ВИТРИНА да е различна во својата област е можноста за професионална презентација на материјалите и нивните технички спецификации, како и брзото и навремено информирање за производите и услугите.
Премиум продажно-изложбениот простор во Градскиот трговски центар, на првиот кат со поглед кон Паркот на жената – борец, каде е сместена колекцијата на лагер, е место што нуди можност за средби со вашите инвеститори, за близок контакт со материјалите и конференциска сала којашто, по договор, може да се користи за презентирање на вашите проекти. Системот на производи застапени во ВИТРИНА почива врз следниве принципи: квалитет, уникатност, долготрајност и висока естетика.

ИНФОРМАЦИИ

За повеќе информации можете да go контактирате

Гоце Глигоров на

info@vitrina.mk
VITRINA

Tel. 02-3231224

Web: www.vitrina.mk

Ве очекуваме!EXPERIMENTAL PRODUCT

DESIGN WORKSHOP SURFACE

DESIGN — EXPLORING THE HIDDEN

POTENTIAL OF DECORATIVE

LAMINATES


Format: product design workshop
Date: 1 - 5 October, 2013
Time: 09:00 – 17:00
Venue: Vitrina and Soloprom
Mentors: Margarita Salmerón Espinosa & Christoph Schindler
Language: English
Application: Mandatory
Number of Participants: limited
Deadline for application: Closed

Workshop description
DESIGN POSTULATE: DECORATIVE LAMINATES

The use of decorative laminates is among designers a highly controversial subject since the Memphis Group introduced them in the early 1980's as a fundamental part of their design language.
Today, laminates are applied largely in the furniture and interior market wherever it is not desired to perceive the core of the supporting material, often a low-priced particle board. Laminates are about one millimeter thin, however their appearance on the invisible supporting material suggests a much thicker volume. In contrast to many of the materials they seem to be, decorative laminates can be anti-bacterial, anti-fungi and fire resistant.
Our workshop wants to investigate decorative laminates as a material separated from the obligatory particle board. We want to work with the material characteristics of laminates by showing what they really are: thin but highly capable layers.

• Which of their capabilities can be of any use?
• What kind of designs evolve from bending or folding or sliding them?

DESIGN SUBJECT: A MACEDONIAN VITRINA

A «Vitrina» is furniture which exists in the old Macedonian houses, and was used to be a display of the small artifacts and expensive glassware and silverware that a family owns. It is usually positioned in the living room, or in the dining room, to impress the guests. In the design process we will be confronted with the material as well as the functionality and aesthetic questions. • Which are the small artifacts we want to present nowadays? • Which of our belongings are the pride of the house? Within our four-day workshop, participants will design and realize a 1:1 prototype. Laminates, other materials and professionals tools are supplied by Vitrina, Skopje.

WHO CAN PARTICIPATE

Maximum 10 students (3rd or 4th year faculty) at:
• Industrial Design
• Furniture Production
• Interior Design
• Architecture.

MATERIALS

Materials that will be used for this workshop are from the assortment from Vitrina and Soloprom such as: duropal, wodego, kronospan, veneered chipboard, raw chipboard, etc.

PREMISES AND TECHNOLOGY

Wood Working Machines at Soloprom, board cutting machines, CNC milling (3-axis) and edge banding.

ABOUT MENTORS

Margarita Salmerón Espinosa and Christoph Schindler are furniture-making architects based in Zurich. They understand their furniture as a small architectural projects. Besides functionality they are especially interested in the joining of parts and their fabrication.
Since 2002 the «Kleiderleiste» (coat rack)—now a classic of «mass customization» — laid the foundation of the company at ETH Zürich, schindlersalmerón could establish progressively in the European furniture sector and now operate mainly in the furnishing of architectural objects. However, they remained true to their academic roots—for instance for testing of new production techniques or the development of joining technologies, which schindlersalmerón often tackle in workshops with international collaborators. www.schindlersalmeron.com

ABOUT VITRINA
www.vitrina.mk

VITRINA has been created to be the hub of creativity, in the center of Skopje, a place of inspiration and realization of the creativity of architects and designers of unique top-class interior and projects of great scale. VITRINA is a project encompassing 25 European providers, manufacturers of top- quality and exclusive materials for furniture manufacturing and refinement of spaces.
VITRINA is focused on achieving the following goals:
- Creating stronger connection with the architects and designers, to raise the awareness for products, from the earliest phase of planning and definition of a project.
- Promotion of new materials for interiors and furniture manufacturing, centered on first class market segments.
-Complementing the market of existing technical products with new ones, demanded by architects or required legally by regulators, for use in bigger projects, in the public and private sector. Such as: Hospitals, Airports, Trade centers, Hotels, Restaurants, etc.
- Providing stock of certain products, in the form of Express ready-in stock collection, of all product categories and all providers involved in the project.
- Have the capacity of agent between our partners- providers and Architects – investors, for big projects, where direct involvement and negotiation are mandatory.
- Establish bidirectional feedback from our partners – providers and from the architects on the one hand, through the effective promotion of the novelties on the market, and on the other hand, feedback from the architects regarding their needs. What makes VITRINA different in its field is the possibility for professional presentation of materials and their technical specifications, as well as fast and timely information for the products and services.
The Premium showroom in the City Trade Center, on the first floor overlooking “Zena park”, where the ready-in stock collection is located, a place offering an opportunity for meeting your investors, a close contact with materials and a conference hall, which, by arrangement, may be used to present your projects. The Product system represented by VITRINA is founded by the following principles: Quality, Uniqueness, Longevity, and High Aesthetics.

Contact Information

Goce Gligorov

e-mail: info@vitrina.mk

VITRINA

phone:Tel. 02-3231224

Web: www.vitrina.mk

We hope to see you soon!