РАБОТИЛНИЦА ЗА БИЗНИС

ПРОТОТИПИ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА

БИЗНИС ПРОТОТИПИ –

ШИРЕЊЕ НА НОВИ ПАЗАРИ


Формат: Работилница
Дата: 4 & 5 Октомври, 2013
Време: 10:00 – 16:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Ментор: Daniel Hunziker и Mario L. Giudici
Јазик: англиски
Пријавување: задолжително
Број на учесници: ограничен на 10
Котизација: 100 EUR
Рок на пријавување: затворен

Skopje Design Week, ASSOCIES - Human Centered Design, Basel и Switzerland Global Enterprise ги канат сите македонски компании – производители на мебел, како и дизајнери, да се пријават за една од најпрогресивните работилници.

Опис на работилницата

"Истражувањето на UK Design Council покажува дека за секои  £ 100 што еден агилен бизнис ги троши на дизајн, тој го зголемува својот обрт за £ 225."
(Извор : Design for Innovation, www.designcouncil.org.uk).

Работилницата овозможува уникатно менторство за просперитетни компании за производство на мебел. Учесниците, под супервизија на исклучително искусни ментори, ќе минат низ процесот на стратешко планирање, аналитичко размислување, брзо идентификување на потенцијалните дизајни што вреди да се откупат, формирањето стратешки сојузи и подоброто таргетирање на новите пазарни можности.
Интегрирањето на дизајнот во бизнисот е една од најделотворните стратегии на лидерите на успешните брендови. Дизајнерската работа придонесува и кон иновативноста и кон градењето на брендот. Креативното размислување е клуч за растеж на современите меѓународни пазари каде конкуренцијата е голема.
Интегрирањето на дизајнот е високо-колаборативен пристап што вклучува мултифункционални тимови. Дизајнерите и производителите се „тим од соништата“ за успешни бизниси. Ова е докажан факт во многу индустриски гранки.

На оваа работилница учесниците ќе

•          научат нови стратегии за тоа како бизнисот може да биде поуспешен со дизајн.
•          разработат уникатни и профитабилни бизнис концепти за нови пазари.
•          ќе вежбаат рапидно развивање решенија што штеди време и трошоци.
•          ќе создадат партнерства со дизајнери за одржлив синџир на развој на производ.
•          ќе оформат сојуз со други компании за да влезат на нови  пазари со здружени сили

Исход од работилницаа ќе бидат остварливи бизнис прототипи што натаму може да се разработат во профитабилни бизнис модели. Бизнис прототипие се визуализирани концепти и модели што прават новите бизнис идеи да станат опипливи, експериментални и лесно да комуницираат.

 

КОЈ МОЖЕ ДА УЧЕСТВУВА

Оваа работилница спојува учесници од компаниите за производство на мебел од Македонија и дизајнери од Македонија и Швајцарија.

Компании – извозно-ориентирани компании што се заинтересирани за нови пазари и имаат капаците да формулираат и развијат стратегија за експанзија на нови европски пазари.
СИМНЕТЕ ЈА ПРИЈАВАТА ЗА КОМПАНИИ

Дизајнери  – кои се активни во сферата на дизајн на мебел и имаат претходно искуство со компании за производство на мебел.
СИМНЕТЕ  ЈА ПРИЈАВАТА ЗА ДИЗАЈНЕРИ

 

ABOUR ASSOCIES - Human Centered Design

ASSOCIES е мала швајцарска консултантска  куќа за дизајн, којашто им помага на компаниите од различни стопански гранки да развијат подобар бизнис со тоа што ќе применат истражување на корисниците,  дизајн на интеракција и тестирање за производите и услугите. Нивниот спектар на искуства се протега од развивање индивидуални дигитални услуги до дизајнирање комплетни производни пакети и тестирање на корисничкото искуство за бела техника или пак на продажните места. Дизајнот во чие средиште е човекот  ги става луѓето во сржта на секоја деловна активнос и се фокусира особено на високо ниво на корисност, леснотија во корисењето, ефикасност и делотворност. Фокус што е клучен за понудата што се издвојува од масите.. На пример,. ASSOCIES помогна на Swisscom, водечкиот швајцарски провајдер на телекомуникациски услуги, во тековниот процес на трансформација од компанија средосточена на технологијата кон бренд во чие средиште се луѓето.

 

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА АПЛИКАЦИЈАТА

Ве молиме, пополнете ја пријавата, снимете ја како Ваше име_Ваше презиме.doc или Именакомпанијата.doc и испратете ја на contact@publicroom.org најдоцна до 12:00h, 28.09.2013.

 

Контакт информации
За повеќе информации можете да ги контактирате организаторите на contact@publicroom.org 
Skopje Design Week
Gorgi Peskov 6, floor 1
1000 Skopje

Ве очекуваме!BUSINESS PROTOTYPES

WORKSHOP AND

PRESENTATION - BUSINESS

PROTOTYPES – EXPANDING ON

NEW MARKETS


Format: workshop
Date: 4 & 5 October, 2013
Time: 10:00 - 16:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Mentor: Daniel Hunziker и Mario L. Giudici
Language: English
Application: Mandatory
Number of Participants: limited to 10
Fees: 100 EUR
Deadline for application: Closed

Skopje Design Week, ASSOCIES - Human Centered Design, Basel and Switzerland Global Enterprise invite all Macedonian furniture production companies and designers to apply for the one of the most progressive workshop.

Workshop description

"UK Design Council research shows that every £ 100 a design alert business spends on design increases turnover by £ 225."
(Source: Design for Innovation, www.designcouncil.org.uk).

The workshop provides unique mentorship for prosperous furniture production companies. Participants, under supervision of highly experienced mentors, will go through the process of strategic planning, analytical thinking, quickly identifying potential acquisitions, formation of strategic alliances and better targeting of the new market opportunities.
Integrating Design into Business is one of the most effective strategies of company leaders of successful brands. Design activities contribute to both innovation and brand building. Creative thinking is key to growth in contemporary international markets that are highly competitive.
Design integration is a highly collaborative approach involving multifunctional teams. Designers and producers are the "dream team" for successful businesses. This is a proven fact in many industries.

In this workshop participants will

•          Learn new strategies how your business can be more successful by Design.
•          Develop unique and profitable business concepts for new markets.
•          Practice rapid solution development that safes time and costs.
•          Create partnerships with Designers for a sustainable product development chain.
•          Find alliances with other companies to enter new markets with joined forces

The outcome of the workshop will be viable business prototypes that can be further developed into profitable business models. Business prototypes are visualized concepts and models that make new business ideas tangible, experiential and communicable.

 

WHO CAN PARTICIPATE

This workshop matches representatives of the furniture production companies from Macedonia and designers from Macedonia and Switzerland.

Companies – export oriented companies that are interested in new markets and have capacities to formulate and develop a strategy for expansion on a new European markets.
DOWNLOAD APPLICATION FOR COMPANIES

Designers – which are active in the field of furniture design and have previous experience with furniture production companies.
DOWNLOAD APPLICATION FOR DESIGNERS

 

ABOUR ASSOCIES - Human Centered Design

ASSOCIES is small Swiss Design Consultancy that helps companies from various industries to develop better businesses by applying user research, interaction design and testing for products and services. Their range of experience spans from developing individual digital services to designing complete product suites and to test user experiences for consumer electronics or at point of sales. Human centered design puts people at the core of any business activity and focuses especially on a high level of usability, usefulness, efficiency and effectiveness. A focus that is key for offerings that stand out of the masses. ASSOCIES helped i.E. Swisscom, the leading Swiss Telecom Provider, in their ongoing transformation process from a tech-centered company to a people-centered brand.

 

INSTRUCTIONS FOR SENDING THE APPLICATION

Please fill in the application form, save it Your name_Your surname.doc or Company name.doc and send it to contact@publicroom.org< before 12:00h, 28.09.2013.

 

CONTACT INFORMATION
For more information you can contact the organizers at contact@publicroom.org
Skopje Design Week
Gorgi Peskov 6, floor 1
1000 Skopje

We hope to see you soon!