ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Формат: Работилница за продукт дизајн
Дата: 2 Октомври, 2013
Време: 12:00 – 15:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Ментор: Beat Karrer
Јазик: англиски
Пријавување: задолжително
Број на учесници: ограничен на 10
Рок на пријавување: затворен
СИМНЕТЕ ГО ФОРМУЛАРОТ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ


Опис на работилницата

Дизајнот е дисциплина со социјална, културна, економска и еколошка релевантност. Оттука, дизајнот не се однесува само на убавиот облик, туку, исто така, се занимава и со подобрување на нашето секојдневно живеење. Развојот на предмети кои нудат додадена вредност е главна намера во тек на целокупниот процес на дизајн.
Зборуваме за различни студии на случај и дискутираме за стратегии да се идентификува потенцијалот за оптимизирање. Оваа теоретска работилница за професионалците во дизајнот, како и за почетници е структуирана во 3 дела: предавање, брејнсторминг во помали групи и завршна дискусија/заклучоци.


За BEAT KARRER
www.beatkarrer.com

Beat Karrer е решавач на проблеми и обмислувач на продукти. Неговите дизајни се често необични по својот пристап, а сепак мошне функционални и практични во својата секојдневна примена.
Негов двигател кон нови идеи за продукти се новите материјали што поттикнуваат на нови, предизвикувачки примени, нови производствени техники што прават да е возможно она што претходно било незамисливо, како и набљудувањето на секојдневниот живот и неговите незадоволени потреби.
Beat Karrer живее и работи како независен дизајнер во Цирих. Тој е, воедно, активен гостин-професор што предава ширум цела Европа, учествува во жирија и води работилници, на пример за Музејот на дизајн Витра. Идеите на Beat Karrer се имаат појавено во бројни публикации и разни книги.Инструкции за испраќање на апликацијата

Ве молам, пополнете го формуларот за пријавување, снимете го како Вашеиме_вашепрезиме.doc и испратете го на contact@publicroom.orgнајдоцна до 12:00h на 27.09.2013.

 

Лице за контакт:

Јавна Соба

ул. Ѓорѓи Пешков бр 6, кат 1

1000 Скопје

contact@publicroom.org

www.publicroom.org

Ве очекуваме!ADDED VALUE


Format: product design workshop
Date: 2 October, 2013
Time: 12:00 - 15:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Mentor: Beat Karrer
Language: English
Application: Mandatory
Number of Participants: limited to 10
Deadline for application: closed
DOWNLOAD APPLICATION FORM


Workshop description

Design is a discipline with social, cultural, economic and ecological relevance. Therefore design is not only about a nice shape but it is also about improving our daily lives. Developing objects that offer added value is a main intention during the whole design process.
We talk about different show cases and discuss strategies to identify potential for optimization. This theoretical workshop for design professionals as well as for beginners is structured into 3 parts: lecture, brainstorming in smaller groups and final discussion / conclusion.

ABOUT BEAT KARRER
www.beatkarrer.com

Beat Karrer is a problem solver and a product thinker. His designs are often unusual in their approach yet very functional and practical in their daily application.
His driving force for new product ideas are new materials that encourage challenging new applications, new production techniques that make the previously unthinkable possible and observing everyday life and its unsatisfied needs. Beat Karrer lives and works as an independant designer in Zurich. He is also an active visiting teacher, lectures all over Europe, participates in juries and leads workshops for example for the Vitra Design Museum. Beat Karrer's ideas have appeared in many publications and various books.

Instructions for sending the application

Please fill in the application form, save it Yourname_Yoursurname.doc and send it to contact@publicroom.org before 12:00h, 27.09.2013.

CONTACT DETAILS

Јавна Соба

ул. Ѓорѓи Пешков бр 6, кат 1

1000 Скопје

contact@publicroom.org

www.publicroom.org

We hope to see you soon!