ИГРА СО РАЗНОВИДНОСТИ ЗА

СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРЕН

ДИЗАЈН

Формат: работилница
Дата: 5 Октомври, 2013
Време: 10:00 – 16:00
Место: Куршумли Ан, Стара Чаршија, Скопје
Презентер: Анет Лундебај
Јазик: англиски
Регистрација: задолжителна
Број на учесници: ограничен
Рок на пријавување: затворен
Работилницата е организирана од:
Skopje Design Week и Press to Exit Project Space во соработка со Norsk Form


.

Опис на работилницата

Како да работиш како социајално одговорен дизајнер? Како алтернатива на brainstorming процесот, на оваа тричасовна креативна работилница ќе ви биде претставена методата на ‘bisociating’ на типови на разновидност со цел да се создадат социјално-респонсивни (одговорни) дизајн идеи. Овој дизајнерски метод еволуирал преку истражување на поимот “метадизајн” (Лундебај и Џонс, 2012). Целта на овој метод е да се допринесе кон процесот на “идеаизација” и можноста да произлезат свежи и изненадувачки концепти. Исто така bisociating може да овозможи и убрзано осмислување на нови решенија и прототипи на идеи. Учесниците на работилницата ќеработат индивидуално, вопарови и вогрупи.Работилницата ќе кулминира со заедничка дискусија, со акцент на ново содадените идеи и идетификување на следни можни зони за истражување и нивна имплементација.

Анет Лундебај
lundebyetham.com

Анет Лундебај е Британски 'дизајн мислител', истражувач на метадизајнот, едукатор, споведувач на обуки и уметник. Водена од силниот интерес за одржливоста и иднината на дизајнот, нејзиното досегашно искуство претставува спој од академски-теоретски пристап, директна работа во автомобилската индустрија и ангажман на меѓународната ументничка сцена. Живеела и работела во Франција, Велика Британија, Скандинавија и други земји. Соработката е важен аспект во нејзината работа. Интернационално има развивано и претставувано проекти во соработка со други дизајнери исто како и свои почнувајќи од 1996 година до денес. Со пошироките перспективи во дизајнот, голем дел од нејзината работа има за цел да ја предизвика и да создаде нови рамки за креативна пракса. Како истражувач на проектот Метадизајн (2006 - 2008) на престижниот одел за дизајн и наука на Голдсмитс колеџ (Goldsmiths College) на Универзитетот во Лондон, таа беше вклучена во креирање алатки, методи и процеси за соработка за транс-дисциплинарни тимови, кои што таа продолжи да ги развива во различни поставки.

Од 2009 година таа се занимава со ко-развој на SRVD (Социјално Одговорен дизајн) проекти во Осло, Националната академија за уметност, и има напишано разни статии на овие теми. Покрај нејзината консултантска работа таа е и предавач на Одржливост и дизајн на Риџент универзитетот (Regent’s University) во Лондон. Гостин предавач е и на различни институции во Лондон и Скандинавија. Има блог наречен Senseness кој е одраз на перцепции, искуства и односи со материјалната култура и прашања за она што ние го вреднуваме. Таа исто така соработува со меѓународниот ликовен колектив Странска Инвестиција. Воедно е и соработник на Кралското друштво за уметност. Живее и работи во Лондон.


Лице за контакт:

Јане Чаловски (Уметнички директор, Проектен простор Престуегзит)

e-mail: yanecalo@gmail.com

телефон: 075-299-889

 

Ве очекуваме!PLAYING WITH DIVERSITIES FOR

SOCIALLY RESPONSIVE DESIGN
Format: Workshop
Date: 5 October, 2013
Time: 10:00 - 16:00
Venue: Kurshumli An, Old Bazaar, Skopje
Presenter: Anette Lundebye
Language: English
Registration: obligatory
Participants: limited
Deadline for application: closed
The workshop is organized by:
Skopje Design Week and Press to Exit Project Space in collaboration with Norsk Form 

Workshop description

How do you work as ‘socially responsive designer’? As an alternative process to brainstorming, in this three-hour creative workshop you will be introducedto a method for ‘bisociating’ different types of diversity to create socially responsive design ideas. This design method has evolved out of our ongoing research into ‘metadesign’ (Jones and Lundebye, 2012).

It aims to provide a focused framework for ideation and a way to tease out fresh and possibly surprising new concepts. It can be a starting point for rapid prototyping of ideas. The workshop participants would work individually, in pairs and in groups. The workshop will culminate in a wider discussion, highlighting the findings and the possible further target areas for research and practical implementation.

 
Anette Lundebye
lundebyetham.com

Anette Lundebye is a UK-based design thinker, metadesign researcher, educator, facilitator coach and artist. Driven by a strong interest in sustainability and futures, her practice spans academia, industry and the arts in France, Scandinavia, UK and beyond. Collaboration is an important aspect of her work, and she has developed and presented projects with others and as well as her own internationally since 1996. With an expanded perspective on design much of her work aims to challenge and create new frameworks for creative practice. As a researcher on the Metadesign project (2006 - 2008) at Goldsmiths, University of London she was involved in devising tools, methods and collaborative processes for trans-disciplinary teams, which she continues to develop in different settings.

Since 2009 she has been involved with co-developing SRVD (Socially Responsive Design) projects at Oslo National Academy of the Arts, and has written various articles on these subjects. Alongside her consultancy work she is a lecturer in sustainability and design at Regent’s University London as well as guest lectures at different institutions in London and in Scandinavia. She keeps a blog called Senseness reflecting on perceptions, experiences and relationships with material culture and questions what we value. She also collaborates with the international art collective Foreign Investment. She is also a fellow of the Royal Society of the Arts. Lives and works in London.

 

CONTACT DETAILS

YANE CALOVSKI - Artistic Director, Press to Exit Project Space

e-mail: yanecalo@gmail.com

phone: 075-299-889

 

We hope to see you soon!